О Б Я В Л Е Н И Е

27 Апр 2016
1859 times

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)и Заповед № 281/25.04.2016 г. на Кмета на Община Тетевен

 

ОБЯВЯВА

конкурс за следните длъжности

 

 

   - Секретар на община

  - Директор на дирекция  „Обща администрация”

  - Директор на дирекция „Специализирана администрация”

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

               1.1. кандидатите да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

               1.2. образование – висше, минимална образователна степен – магистър;

               1.3.минимален ранг – III младши

               1.4. минимален професионален опит – 4 години.

2.      Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

   2.1.предпочитана специалност, по която е придобито образованието за:

                     - длъжността Секретар на община – право, икономика, публична администрация;

                     - длъжността Директор на дирекция  „Обща администрация” – право, икономика, публична администрация;

                    - длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” – технически, хуманитарни, икономически науки.

   2.2. компютърна грамотност.

3.      Начин на провеждане на конкурса:

                  -  тест;

                  -  интервю.

4.      Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

                 4.1.заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1от НПКДС);

                4.2.декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

                4.3.  копие на документ за завършено висше образование;

                4.4. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опиткъм датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

               4.5. копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5.      Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 10.05.2016 г. на адрес: Община Тетевен, гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9, ет.2, стая 209, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служителусловия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на 1 етаж в сградата на Общинска администрация на Община Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, както и на интернет страницата на община Тетевен: www.teteven.bg.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:     

- За Секретар на община

          Организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване,  деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

           - За Директор на дирекция

           Организира, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията.

13. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността500 лева.

 

 

 

1. Списък с допуснатите и недопуснати кандидати за Секретар на община вижте тук.

2. Списък с допуснатите и недопуснати кандидати за Директор на дирекция ОА вижте тук.

3. Списък с допуснатите и недопуснати кандидати за Директор на дирекция СА вижте тук.

Last modified on Понеделник, 16 Май 2016 06:39
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню