В Тетевен стартира социалната услуга “Спешен прием”

От 1 март в Центъра  за обществена подкрепа /ЦОП/ в Тетевен стартира социалната услуга “Спешен прием” с потребители 19-годишна майка и дете на 6 месеца. Това е най-важната услуга за момента, съобразно нуждите на общината. Основната и цел е осигуряване на защитено място за децата в риск, за да бъдат спешно изведени от средата, която е заплаха за здравето и живота им. Това е краткосрочна услуга с продължителност неповече от 3 месеца и капацитет 6 деца на възраст до 18 години.
ЦОП предлага, освен услугата “Спешен прием”, и  услугите:
. превенция на изоставянето, която има за цел да повиши родителския капацитет за преодоляване на кризите в семейната среда чрез социални, психологически и правни консултации;
. център по приемна грижа, която включва обучение, подготовка, консултиране на кандидати за приемно семейство, както и подкрепа на децата, на които предстои настаняване в приемно семейство;
. център за работа с деца, с отклоняващо поведение и в риск от отпадане от училище, която ще се развива под формата на групова и индивидуална работа с деца, покриване на обучителни дефицити, консултиране и съветване за плавно излизане за личностни и социални проблеми; ще се предлага и консултиране и на родители за подобряване общуването с децата;
. дневна грижа за деца в риск, насочена към деца в риск от неглижиране и социална занемареност; ще се предлага почасово, полудневно и целодневно в ЦОП
Времето за предоставяне на услугите е съобразено с индивидуалните потребности на детето и неговото семейство.
ЦОП работи по заявка, дадена от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”. Заявка за работа по отделен случай може да бъде подадена и от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, от училища, полиция и др., с който ЦОП е партньор. Социалните услуги могат да се предоставят и на граждани, потърсили подкрепа лично в ЦОП, при свободни места в съответната услуга.
ЦОП в Тетевен е с капацитет от 26 служители - директор, психолог, 4 социални работници, рехабилитатор, 2 педагози, 5 медицински сестри, 6 детегледачки, технически сътрудник, администратор информационни системи и шофьор.
Приоритетни ползватели на услугите са жителите от община Тетевен. Граждани на други общини от ловешка област могат да ползват услугите само, ако съответната услуга не се предлага в тяхната община и когато в ЦОП има капацитет за работа.
Ползването на услугите е доброволно и безплатно за тези, които отговарят на условията.
Центърът за обществена подкрепа в Тетевен стартира от началото на тази година като държавно-делегирана дейност в сградата на преструктурирания дом за медико-социални грижи за деца. Тетевенският ЦОП е първата в България специализирана институция, преструктурирана в социална услуга, по пилотен проект, изпълняван в партньорство от министерството на здравеопазването, МТСП, Община Тетевен и сдружение “Еквилибриум”. Той е модел за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца, съгласно националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
От 1 март в Центъра  за обществена подкрепа /ЦОП/ в Тетевен стартира социалната услуга “Спешен прием” с потребители 19-годишна майка и дете на 6 месеца. Това е най-важната услуга за момента, съобразно нуждите на общината. Основната и цел е осигуряване на защитено място за децата в риск, за да бъдат спешно изведени от средата, която е заплаха за здравето и живота им. Това е краткосрочна услуга с продължителност неповече от 3 месеца и капацитет 6 деца на възраст до 18 години.
ЦОП предлага, освен услугата “Спешен прием”, и  услугите:. превенция на изоставянето, която има за цел да повиши родителския капацитет за преодоляване на кризите в семейната среда чрез социални, психологически и правни консултации;. център по приемна грижа, която включва обучение, подготовка, консултиране на кандидати за приемно семейство, както и подкрепа на децата, на които предстои настаняване в приемно семейство;. център за работа с деца, с отклоняващо поведение и в риск от отпадане от училище, която ще се развива под формата на групова и индивидуална работа с деца, покриване на обучителни дефицити, консултиране и съветване за плавно излизане за личностни и социални проблеми; ще се предлага и консултиране и на родители за подобряване общуването с децата;. дневна грижа за деца в риск, насочена към деца в риск от неглижиране и социална занемареност; ще се предлага почасово, полудневно и целодневно в ЦОПВремето за предоставяне на услугите е съобразено с индивидуалните потребности на детето и неговото семейство.ЦОП работи по заявка, дадена от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”. Заявка за работа по отделен случай може да бъде подадена и от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, от училища, полиция и др., с който ЦОП е партньор. Социалните услуги могат да се предоставят и на граждани, потърсили подкрепа лично в ЦОП, при свободни места в съответната услуга.ЦОП в Тетевен е с капацитет от 26 служители - директор, психолог, 4 социални работници, рехабилитатор, 2 педагози, 5 медицински сестри, 6 детегледачки, технически сътрудник, администратор информационни системи и шофьор. Приоритетни ползватели на услугите са жителите от община Тетевен. Граждани на други общини от ловешка област могат да ползват услугите само, ако съответната услуга не се предлага в тяхната община и когато в ЦОП има капацитет за работа. Ползването на услугите е доброволно и безплатно за тези, които отговарят на условията.Центърът за обществена подкрепа в Тетевен стартира от началото на тази година като държавно-делегирана дейност в сградата на преструктурирания дом за медико-социални грижи за деца. Тетевенският ЦОП е първата в България специализирана институция, преструктурирана в социална услуга, по пилотен проект, изпълняван в партньорство от министерството на здравеопазването, МТСП, Община Тетевен и сдружение “Еквилибриум”. Той е модел за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца, съгласно националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”.


Last modified on Четвъртък, 10 Март 2011 13:38
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню