Местна инициативна група

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ

"Местна инициативна група  Тетевен"

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна група Тетевен", гр. Тетевен, организацията на дейността му, неговите принципи, задачи, цели и средства за постигането им, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза, в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се учредява в следствие изпълнение на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Тетевен", с цел подготовка на местните общности за прилагане на Подхода ЛИДЕР.

ЛИДЕР е част от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони. Тези пари се управляват от долу-нагоре спрямо местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Философията на ЛИДЕР е да дава на местните общности власт и финансови възможности да развиват своите собствени селски райони.


І. СТАТУТ

Чл.1. (1) СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна група  Тетевен", наричано по нататък в Устава СДРУЖЕНИЕТО, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия Закон, което чрез своите членове - български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС, развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието......
Виж тук целия устав.
Last modified on Понеделник, 28 Февруари 2011 09:45
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню