Информация за сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/001-S-01

След проведена обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП с предмет : „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен” със следните 5/пет/ обособени позиции: Об.Поз. 1 – „Изграждане на подпорна стена към улица О.К. 476-853-854 кв.270, 271 гр.Тетевен” Об.Поз. 2 – „Изграждане на подпорна стена към УПИ-І, кв.277, гр.Тетевен” Об. Поз. 3 – „Изграждане на подпорна стена УПИ ХІV-1959, кв.130, гр.Тетевен” Об. Поз.4 – „Изграждане на подпорна стена по улично регулационната линия на улица с ОК 201-202-203-204—222, кв.1, с.Гложене” Об. Поз.5 – „Почистване коритото на р.Бели Вит в участъка на кв.Пеновото, гр.Тетевен” по проект: „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен” бе избран изпълнител. В процедурата участваха 3 бр. фирми.

На 07.05.2012 г. се сключи договор за изпълнение с класирания на първо място участник - „Хидрострой - София” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1138 гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 56.

Срокът за изпълнение на този договор е 105 (сто и пет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./

Стойността на договора е  597 370.10 (петстотин деветдесет и седем хиляди триста и седемдесет лева и 10 ст.) без ДДС или 716 844.12 лв. (седемстотин и шестнадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 12 ст.) с включено ДДС.

Last modified on Вторник, 08 Май 2012 13:04
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню