Отдел ТСУИД

Началник отдел

„ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТОВО И

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ"

инж. ВАЛЕНТИНА  БОЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.108Главен специалист „Контрол по строителството"

ЦОНКА  ВАСИЛЕВА

Главен специалист "Проучване, проектиране и оценки"

инж. ВЕСЕЛИНА  МАРИНОВА

Главен експерт "Проучване, проектиране и оценки"

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.105Главни специалисти "Териториално и селищно устройство"

ПЕПА  ПЕТКОВА

СТЕФКА  СЪБОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.103Главен специалист "Инвеститорски контрол"

БОЖИДАРКА ПАВЛОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.107

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Искане за издаване на скица на недвижим имот

2.Правно основание : параграф 4 от ЗКИР и ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост-оригинал/копие

4.Срок за изпълнение :14 дни

5.Цена на услугата: 12 лв

6.Срок на валидност: 6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата : в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на виза за проектиране

2.Правно основание : чл.140 от ЗУТ

3.Необходими документи : скица на имота

документ за собственост-копие

4.Срок за изпълнение : 14 дни

5.Цена на услугата: 16лв

6.Срок на валидност: до изчерпването й

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ

Заявление за разглеждане  на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез ОЕСУТ на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.142 и чл.143 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда  и  условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни

5.Цена на услугата: 12лв,32лв,76лв,35лв за идеен проект

6.Срок на валидност: няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.145 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при

преустройство /- оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни, а в случаите по чл.142,ал.2 -7 дневен срок

5.Цена на услугата: 0,25лв на РЗП за работни и технически проекти;0,25на РЗП за идеен проект;0,25лв на м` за линеен обект

6.Срок на валидност:безсрочно при издадено розрешени за строеж или 1 година съгласно чл.145,ал.4 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Заявление за издаване на разрешение за строеж

2.Правно основание :чл.148 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Декларация или конст. Акт за наличие или не на нез. строителство

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство /-

оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:   0,70лв на РЗП за сгради;0,70 на линеен метър за инфраструктурни обекти

0,70лв на линеен метър и 0,70 лв на м2 ЗП за разрешение без издаване на инвестиционни проекти

6.Срок на валидност: безсрочно или съгласно чл.153 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане и одобряване на проект  за подробен устройствен план

2.Правно основание :чл.129 от ЗУТ

3.Необходими документи: 1.Документ за собственост за всички имоти за които се отнася ПУП- оригинал/копие-заверено, не заверено/

2.Удостоверения за наследници /при необходимост/-оригинал

3.Съд.реш./ако ПУП се изработва по съд.реш./- оригинал/копие-заверено, не заверено/

4.Скица с виза за проектиране,заверена от съгласувателните инстанции-оригинал

5.Проект за ПУП-оригинал

6.Копие от действащ ПЗ-оригинал

7.Нотариално заверено заявление при промяна на граница м/у два съседни УПИ на основание чл.15,ал.3, извън случаите   по §8 от ПР на ЗУТ-оригинал

8.Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата м/у два съседни УПИ на основание чл.15/3/от ЗУТ-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:50 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за проверка на установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа, и за това , че ПУП е приложен на място по отношение на застряването

2.Правно основание :чл.159,ал.3 от ЗУТ

3.Необходими документи:Инвестиционни проекти-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Протокол за линия и ниво- оригинал/копие-заверено, не заверено

4.Срок за изпълнение: 6 дни

5.Цена на услугата: 20 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удосотверение за доброволна делба

2.Правно основание :чл.202 от ЗУТ

3.Необходими документи:   1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж)

2. Одобрени инвестиционни проекти.

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:15 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удостоверение за завършен груб строеж на посторена сграда

2.Правно основание :

3.Необходими документи:Актуален документ за собственост

Акт обр.14 за приемане на конструкцията

Разрешение за строеж (копие)

Удостоверение за актуално състояние /само за фирми/

Документ (квитанция, марки)  за платена такса

Констативен акт образец 3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа

Акт образец 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция

4.Срок за изпълнение: 20дни

5.Цена на услугата:120лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на УПИ

2.Правно основание :чл.42,ал.2 от Тарифа 14

3.Необходими документи:  документ за собственост

Скица по действащия план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Издаване на удостоверение за нанасяне на новизградени сгради в действащия кадастрален план по  чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.52,ал.5 от ЗКИР и чл.42,ал.1 от Тарифа 14

3.Необходими документи: екзекутивна документация за извършено строителство

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:12 лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на  становище на Главния архитект за приемане на обект

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

Удостоверение за наследници/при необходимост/-оригинал

Одобрен инвестиционен проект/по всички части/ с нанесени промени в процеса на строителството или чертежи със заснемане на строежа за екзекутив-оригинал

Разрешение  за строеж или Акт за узаконяване-оригинал

Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр.линия и ниво за строеж-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:12лв;20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за заверени копия и преписи от техническа служба

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:2лв,5лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.56 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Нот.заверено съгласие от съсобствениците-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:0,70лв на РЗП

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за търпимост на обекти по $ 16, ал.1 от ПР на ЗУТ

2.Правно основание :§16,от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Нотариално заверена декларация за времето на извършване на строежа-оригинал

Скица-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:80лв

6.Срок на валидност:безсрочно

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за освидетелстване на строежи като негодни за ползване,застрашени от самосрутване или вредни  в санитарно-хигиенно отношение,когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице

2.Правно основание :чл.195 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Скица от действащия ЗРП

4.Срок за изпълнение:36 дни

5.Цена на услугата:без такса

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за прокарване на временни пътища по чл. 190 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.190 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Скица на имотите –оригинал

Декларация от заинтересованите собственици,че са запознати с условията на чл.190 от ЗУТ за обезщетяване-ориганал

4.Срок за изпълнение:без срок

5.Цена на услугата:15лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за депозит при издаване на съгласувателно разрешение за прокопаване на тротоари и улични платна

2.Правно основание :

3.Необходими документи:скица с нанесени ел.ВиК и други мрежи-оригинал

Разрешение за строеж

Квитанция за внесен депозит

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:45лв/м`

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за възстановяване на внесен депозит за прокопаване на улици и тротоари

2.Правно основание :

3.Необходими документи:квитанция за внесен депозит-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за попълване на приложение към данъчна декларация

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Молба декларация- образец

4.Срок за изпълнение:3 дни

5.Цена на услугата:4лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за разглеждане на искане за поставяне на РИЕ и издаване на разрешение за поставяне на РИЕ

2.Правно основание :чл.57 от ЗУТ

3.Необходими документи:Документ за собственост и писмено съгласие от собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполага РИЕ- оригинал/копие-заверено, не заверено

Скица с уточнено местонахождение на РИЕ от инвеститора-одобрено от Главния архитект на Община Тетевен-оригинал

Технически проект на РИЕ-оригинал

Идеен проект за искания вид на РИЕ-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:13лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.153 ал.3 ат ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Актуални  скици  от регулационния и кадастрален план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата: 50% от таксата по общия ред

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение по факти и обстоятелства по ТСУ

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Одобрени строителни книжа / проекти, стр. р-ия и др. /

Други документи

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата: 8 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - ІV категория - чл.137,ал.1,т.4

2.Правно основание :чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи: Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване  или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

2.1. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

2.2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива- оригинал

2.3.Заверена заповедна книга-оригинал

2.4. Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

2.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

2.6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

2.7. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима-оригинал/копие-заверено, не заверено

договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - V категория - чл.137,ал.1,т.5

2.Правно основание : чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива-оригинал

Заверена заповедна книга-оригинал

Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима- оригинал/копие-заверено, не заверено

Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

.Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за одобряване на проект и издаване на акт за узаконяване

2.Правно основание :параграф 184 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост

Скица /виза/ за проучване и проектирани-оригинал

Проекти в 3 екземпляра с необходимите части-оригинал

Други документи

4.Срок за изпълнение:45 дни

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2.Правно основание :чл.13,ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ

3.Необходими документи:

Скица от кадастралната карта(кадастрален план) –оригинал

Решение № ………………………………………- оригинал/копие-заверено от ОЗСГ

Заверено копие на пълната преписка за възстановяване на имота налична в ОЗСГ с приложени всички доказателства съм нея

Актуално удостоверение за наследници

Списък с пълни данни ,имена и адрес на заинтересованите лица /всички наследници и съседи на имота/

Помощен план -3бр. папки

Пълномощно

4.Срок за изпълнение:14 дни

5.Цена на услугата:30лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Искане за презаверяване на скици от издаването на които са изтекли шест месеца

2.Правно основание :чл.35,ал.1 от Наредба №3 от 2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и във връзка с параграф 4 от ЗКИР

3.Необходими документи:

Стар документ (оригинална скица)

Актуален документ за собственост (Нотариален акт, Договор за учредено право на строеж и др.)

Удостоверение за наследници /при липса на док. за собственост или собственикът е починал/

Документ / квитанция, марки / за платена такса

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност:6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане, заверяване на екзекутивна докумнтация на изпълнен строеж

2.Правно основание :чл.175 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документи за собственост

Протоколи за СМР, подлежащи на закриване

¦

Копие от разрешение за строеж

Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни работи

Декларация по образец

Становище на главния архитект на района за извършеното строителство

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво с извършени заверки, вкл. и на кота "било"

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.154 от ЗУТ

3.Необходими документи:

1.Документи за собственост (друго вещно право);

2.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на
наследодател на заявителя); 

3.Скица на имота от действащия план за регулация (когато няма такъв, скицата е откадастралнияплан 

4.Одобрен инвестиционен проект;

5.Разрешение за строеж

6.Проект-предложение за изменение на одобрения инвестиционен проект - 3 копия

7.Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ;

8.Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите,

в които се изисква ОВОС);

9.Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопастност (за

строежи от първа и втора категория);

10.Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените

изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ (не се изисква за строежите от шеста котегория);

11.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към

мрежите на техническата инфраструктура

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за одобряване на проект  - заснемане на изпълнен строеж за въстановяване на изгубен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.145 ал.5 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документ за собственост (друго вещно право);

Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

Скица на имота

Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в техническия архив, където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други издадени строителни книжа за строежа;

Архитектурен проект - заснемане (3 екземпляра) на съществуващото положение;

Експертно становище на инженер-конструктор

Разрешение за строеж

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:0,25лв на РЗП

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:

 

Искане за констатиране на незаконно строителство

2.Правно основание :

3.Необходими документи:

Документ за собственост

Скица/виза за проектиране/-оригинал

Проекти с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за съгласуване, корекция и екзикутив

 

Last modified on Сряда, 20 Август 2014 07:33
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню