Отдел СПК


„СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И КОНТРОЛ"Главен експерт „Селско стопанство"

МАРИЯ  ЛАЛОВА

Главен експерт "Инженерна инфраструктура,

транспорт, заетост  и общински пазари"


инж. НИКОЛАЙ  ВЛАЕВСКИ

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.212

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на разрешително за отсичане на дървета в урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

1.Искане от собственика на имота, или наследници

2.Документ за собственост

- актуална скица на имота или нотариален акт

- актуално удостоверение за наследници

Срок : 30 дни

Такса: лв./куб.м.

 

Издаване на разрешително за отсичане на дървета в земеделски земи за собственици/собственици

Необходими документи:

1.Искане от собственика

2.Документ за собственост

- актуална скица на имота / издадена или заверена не по-късно от 6 –месеца от Общинска служба “Земеделие” гр.Тетевен , а ако имота е в КК от АГКК гр.Ловеч/

Срок : 30 дни

Такса : лв./ куб.м. по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Тетевен.

 

Издаване на удостоверение за отпускане на строителна дървесина

Необходими документи:

1 Искане за издаване на удостоверение

2.Документи :

- разрешително за строеж, протокол или служебна бележка за констатиран пожар

Срок : 30 дни

Такса : 4,00 лв.

 

Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък

Необходими документи:

1.Искане  от собственика

Документи :

-         копие от документ за собственост

-         декларация от собственика с двама свидетели

Срок: 3 дни

Такса: 3,50 лв.

 

Искане за притежаване на куче

Необходими документи:

1.Декларация от собственика на кучето

Срок : 1 ден

Такса : за града – 12,00 лв.

За селата -6,00 лв.

 

Издаване на удостоверение за доказване на земеделски земи/гори/ - справка от емлячен регистър

Необходими документи:

1.Искане от собственик на имота или наследник

2.Документи

- актуално удостоверение за наследници

Срок: 7 дни

Такса : 4,00 лв.

 

Издаване на Заповед по чл. 34 от ЗСПЗЗ

Необходими документи :

1.Искане от собственика

2.Документи за собственост

- Решение за възстановено право на собственост или договор за делба, нотариален акт

- актуална скица на имота /издадена  или заверена не по късно от 6-месеца от Общинска служба “Земеделие” гр.Тетевен , а ако имота в КК от АГКК гр.Ловеч/

- удостоверение за наследници

- нотариално заверено пълномощно от останалите наследници /ако има такива/

-протокол за трасиране границите на имота

- протокол за въвод във владение

Срок : 30 дни

Такса: няма

 

Издаване на пропуск за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС

Правно основание : “Наредба за обществен ред и сигурност на гражданите”.

Извършване на услугата :

  • Отдел “Стопанска политика и контрол” – “ИИТЗОП” , пл.”Сава Младенов” №9 , стая 212, тел. 0678/52200, вътр.212.
  • Отдел “Информационно обслужване”, тел.0678/52200, вътр.100.

Необходими документи :

  • Искане по образец до Кмета на Община Тетевен  / осн. чл.25 от “Наредба за обществен ред и сигурност на гражданите”/
  • Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение : 15 дни.

Срок на действие на документа : в зависимост от заплатената сума.

Такса на услугата :

  • за местни снабдяващи фирми :

6.00 лв. за месец ;         65.00 лв. за година

  • за снабдяващи фирми , регистрирани извън Общината  :

17.00 лв. за месец  ;      163.00 лв. за година

 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правно основание : “Наредба №34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници”, издадена от Министъра на транспорта.

Извършване на услугата :

  • Отдел “Стопанска политика и контрол” – “ИИТЗОП” , пл.”Сава Младенов” №9 , стая 212, тел. 0678/52200,вътр.212.
  • Отдел “Информационно обслужване”, тел.0678/52200, вътр.100.

Необходими документи :

  • Заявление по образец до Кмета на Община Тетевен  / осн. чл.24  от Наредба №34 от 06.12.1999 г./
  • Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение : 30 дни.

Срок на действие на документа : 24 месеца.

Такса на услугата : Разрешение + 2 броя стикери  -  22.00 лв.

 

Декларация за регистрация на пчелни семейства

Необходими документи:

1 Искане от собственика на пчелните семейства

Срок : 3 дни

Такса : няма


Last modified on Петък, 17 Февруари 2012 07:52
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню