УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

За усвояване на средства, собствениците в сгради в режим на етажна собственост, е необходимо да учредят (регистрират) сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС.

Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Тетевен.

Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.


ВАЖНО!!!

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради могат да бъдат обновени единствено цели сгради.

 Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за обновяване на цялата сграда.


СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока.

Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез покана (Приложение 1). 

В поканата се съдържа дневният ред, мястото, датата и часа на провеждането  на Учредителното събрание.

Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание.

Лицето, свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата.

Поканата се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието(Например: ако поканата е поставена на 05.02.2015г., срокът започва да тече от 06.02.2015 г. и изтича на 12.02.2015г. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 13.02.2015г.).

Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга.

Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание със залепването на поканата на видно място.

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол (Приложение 2). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/.

Учредителното събрание се провежда на обявения ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата.

Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка на пълномощното).

Собственикът може да упълномощи и друго лице, което не е собственик, да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа. 

Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собствениците отнесено като процент идеални части (минимум 33.5% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик ( с обикновено мнозинство).

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

  1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС) и одобряване текста на Споразумение за създаване на СС;
  2. Определяне на наименованието на СС;
  3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор;
  4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост).

Протоколът от учредителното събрание (Приложение 3) и приетото споразумение  за създаване на сдружението (Приложение 4) се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.


РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (по Образец) за вписване на сдружението в публичен регистър в общинска администрация Тетевен, както следва:

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
Старши специалист „Правно обслужване”
служебен тел. 0678 52200, вътр. 206, стая 206

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

  1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост (по примерен образец);
  2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;
  3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;
  4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (по примерен образец).

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. След проверката сдружението се вписва в регистъра.

След вписване в публичния регистър, общинската администрация Тетевен издава удостоверение за регистрация на сдружението (по образец).

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от община Тетевен, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв., съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС)

Закон ЗУЕС - последно изм. ДВ. бр.98 от 28 ноември 2014г.


Контакти:

ТОНИ СТОЕВ
Началник отдел "Стратегии, проекти, програми и околна среда"
служебен тел. 0678 52200, вътр. 203, стая 203

www.teteven.bg

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
Старши специалист „Правно обслужване”
служебен тел. 0678 52200, вътр. 206, стая 20
6

www.teteven.bg

ДЕНИЦА ХРИСТОВА
Младши експерт "Екологични политики и програми"
служебен тел. 0678 52200, вътр. 204, стая 204

www.teteven.bg

Методически указания и приложими образци по Програмата

·                  Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС

·                  Примерен образец на Съгласие и образец от подпис

·                  Примерен образец на пълномощно

·                  Приложение 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собственост и (учредително събрание)

·                  Приложение 4 - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

·                  Приложение 2 - Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание за създаване на сдружение на собствениците

·                  Приложение 3 - Протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажната собственост

·                  Примерен образец на Списък на собствениците участващи в сдружението

·                  Методически указания на МРРБ

·                  Заявление за интерес и финансова помощ

·                  Справка за собствениците на самостоятелни обекти

·                  Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на СС

·                  Протокол от проведено на ОС на СС

·                  Декларация от собственик - нечленуващ в СС

·                  Договор между общината и СС

·                  Договор за целево финансиране между общината, ББР и областният управител

Last modified on Четвъртък, 05 Февруари 2015 12:44
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню