ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-10-1/2/31.08.2016 г.

13 Сеп 2016
2036 times

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Община Тетевен, отдел УТИД уведомява Йоана Миткова Младенова, с адрес: гр. Пловдив, ЖК“Тракия“, бл. №29, вх. 13, ет. 4, ап. 19, че със Заповед №549/02.08.2016 г. на кмета на Община Тетевен е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват: УПИ VIII-57 и VII-56, кв. 8 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Last modified on Вторник, 13 Септември 2016 06:48
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню