Обява за обществеността от Росица Младенова

25 Окт 2012
2010 times

Уведомяваме Ви, че физическо лице Росица Щерева Младенова от с.Галата, ул. ”В.Левски” 56, като собственик на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките,РБългария

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

 

има следното инвестиционно предложение: ”Промяна НТП на ПИ036003,з-ще с.Галата,общ.Тетевен,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Собственик съм на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките”,същия имот  законно застроен със сграда съгласно разрешение за строеж №104/10.10.2011г.Имота е регистриран в КВС като „овощна градина” преди 20години.Същата овощна градина отдавна не съществува и имота се ползва за отглеждане на животни и селскостопанска дейност.Във връзка с горното и на основание чл.50,ал.5 от ППЗСПЗЗ ,моля да съгласувате издаването на заповед от ОС”Земеделие” гр.Тетевен за промяна НТП на ПИ036003,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;не се констатираха

 

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

ПИ036003 се намира в с.Галата,общ.Тетевен,обл.Ловеч и представлява земеделска земя-бивша овощна градина,понастоящем с начин на ползване като друга селскостопанска територия на общо площ от 1704м2.

Географски координати на центъра на имота: 43°01'09.59117" 24°17'16.20943"

 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;няма да се използват природни ресурси, не се налагат нови съоръжения

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;не се очакват

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Битовите отпадни води ще се заустват в изгребна яма, след което ще се извозват до пречиствателна станция.

 

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню