По повод настъпването на Коледните и Новогодишни празници Комисията за детето при Община Тетевен организира конкурс за изработване на ПАНО на тема: „НАШАТА КОЛЕДА”.  

В конкурса взеха участие  деца и ученици от община Тетевен, обучаващи се в Детска ясла „Щастливо детство”, детските градини, училищата и в институциите  Дневен център за деца с увреждания, Общински детски комплекс и Центъра за обществена подкрепа.

Всяко учебно заведение  представи по един продукт в съответната възрастова група.

imgres

clip_image002gerb

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 


ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/013 от 27.12.2010 г.

 

 

 

Бюджетът на проекта е в размер на 1 760 754.61 лева.

 

 

Целта е да се подкрепи развитието на интегрирани, взаимосвързани и конкурентоспосони туристически атракции на територията на Община Тетевен, които допринасят за диверсификацията на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната. Дейности по проекта са: 1.Сформиране на екип по проекта; 2.Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност; 3.Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка; 4.Подготовка и изпълнение на авторски надзор и строителен надзор; 4.1. Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители; 4.2. Изпълнение на авторски и строителен надзор; 5. Подготовка и дейности по провеждане на СМР; 5.1.Провеждане на открита процедура за изпълнител на СМР; 5.2. Изпълнение СМР; 6.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 6.1.Избор на изпълнители; 6.2.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 7. Маркетинг и реклама; 8.Информация и публичност; 9. Одит на проекта;

На 21.12.2012 г. в Конферентната зала на Община Тетевен от 09.00 часа беше проведена Заключителна пресконференция, съгласно дейностите по информация и публичност на изпълнявания от Община Тетевен проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество», операция 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура». Целта на тази пресконференция беше да се запознаят хората с постигнатите резултати при реализирането целите на проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ”и да им се даде възможност да споделят мнение и  да зададат своите въпроси.

Пресконференцията бе открита и проведена от инж. Мариян Млексиев – ръководител проект. В нея взеха участие и инж. Дочка Дачева – експерт СМР, г-жа Соня Нанева – счетоводител проект, Деница Данаилова – Технически сътрудник и г-н Десислав Цветанов – зам. кмет на Община Тетевен/ Експерт „Връзки с обществеността”.

На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни. Присъстваха граждани, представители на бизнеса и служители на Общинска администрация. На присъстващите бяха представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Крайният срок за приключване на проекта е 27.12.2012 г.

 


 

Тази публикация е създадена в рамките на проект

„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/013,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

07.12.2012 г., 17,30 ч. над град Тетевен се е спуснал призрачен зимен сумрак. Градът е празнично украсен с много фантазия, вкус и усет – ефектни светещи украси по уличните лампи, стилни светлини  на обществените сгради, витрини и домове. Коледния дух витае отвсякъде и омайва с магията си гражданите на Тетевен, събрали се в очакване на Тържествено запалване на светлините на коледната елха – величествено  естествено дърво в центъра на града. Тетевен изведнъж потъна в пълен мрак и  притихналото множество онемя пред ангелския глас на Еница Янкова, коята изпълни “Тиха нощ”. Кметът на Община Тетевен – г-н Милен Милев откри събитието и отправи  пожелание към съгражданите си за весели празници. Обратното броене 10, 9, 8 …се сля с тържествения звън на църковната камбана и елхата грейна в ослепителния си блясък. Ефектът се подсилваше от фойерверки  - “водопади”, стелещи се от сградите на Община Тетевен и НЧ ”Съгласие 1869 г.” - Тетевен. Последвалият концерт   на талантливата Еница Янкова, обичаните от всички тетевенци Преслава Мръвкова и Трифон Трифонов покачи градуса на  празничното настроение на гражданите. Тетевен възвести на света началото на Коледните си и Новогодишни празници.
Децата и учителите от ЦДГ 1 "Васил Левски" - гр. Тетевен изпратиха есента с чудесен спектакъл, подготвен и представен от тях пред техните родители и приятели.
Публиката бе очарована от таланта и знанията на артистите, които се превъплътиха в плодове и зеленчуци, птици, герои от приказки. 
Децата показаха, че владеят културата на хранене. Също така призоваха към опазване на природата, за да има екологично чиста храна.
Екипът на Детската градина благодари на всички гости, уважили техния труд.

Неусетно лети времето, когато е наситено с празнично настроение и красота.  Когато във въздуха витае духовност и българщина…Да пренесем това и в нашия делник! Да отпуснем душата си и се заредим с вярата, че  бъдещето ще е по-добро и щедро, с  надеждата за сбъднати молитви за радост и любов в дома, добруване на ближния, за благоденствие и светли бъднини на вечния ни Тетевен!

 

На 24 и 25 октомври 2012г. „Есенен детски празник” оживи пл. „ Сава Младенов” в гр. Тетевен.

Празникът бе организиран от Комисия за детето по случай 1 ноември – Деня на Тетевен.

В забавните спортни игри се включиха над 250 деца от цялата община.

Наградният фонд за участниците и победителите в Празника бе осигурен от Комисия за детето при Община Тетевен и МКБППМН.

На 26.10.2012 г.-Димитровден – Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – гр.Тетевен за пореден път отбеляза своя празник. В празничния календар за периода 22.10.2012- 26.10.2012 се организираха и проведоха следните мероприятия :

  • Училищен конкурс за есе и презентация на тема „ Моето училище” или „Моята професия”;
  • Състезания по спортни игри;

Училищният празник премина под мотото „Четири години осъществяване на мечти”!

Почитаеми съграждани,

скъпи ученици,

дами и господа,

 

Първи ноември е! Денят на народните будители! Денят на Тетевен! 135 години от Освобождението на Тетевен от османско иго. Една възраст, която сама за себе си е значима, за да можем да отделим живото от плявата, за да можем да осмислим, да претеглим стойностите на времето, които би трябвало да определят и нашето самочувствие и гордост. Нека не се стремим да се придържаме традиционно към произхода на нашия двоен празник, въпреки знаменията, вплетени в неговата същност. Защото зад денят 19 октомври стои покровителят на българския народ - Св.Иван Рилски, защото и денят на атаката към подстъпите на Тетевен отново се покрива с тази дата. Но нека не започваме с отбелязването на празника, а да потърсим поуките на един своеобразен час по история.

На 14 и 15 септември 2012 година в град Плевен под патронажа на Кмета на Община Плевен Проф.Д-р Димитър Стойков д.м.н., се проведе Национален семинар на специалистите по здравни грижи към БАПЗГ работещи в детски ясли в страната.

В Ловешка област има 5 самостоятелни детски ясли / Ловеч-3, Тетевен-1,Троян-1 и Луковит-1/.Представител на Детска ясла ”Щастливо детство” град Тетевен е г-жа Теменужка Петрова, която е и Председател на Детско и училищно здравеопазване за община Тетевен към БАПЗГ.

Почетни гости на семинара бяха г-жа Милка Василева – Председател на БАПЗГ и г-жа Дафинка Коцева -  Секретар на асоциацията.

Вероятно не ще да са много тези наши съвременници, които знаят подробности около тази дата от празничния календар на България. За други „Шести септември” е само улица. И съвсем сигурно също малко са тези, които оценяват значимостта на това събитие от края на ХІХ век, седем години след Освобождението на България от османско иго и също толкова от Берлинския конгрес, разкъсал твърдта на Новоосвободена България. 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню