Образование

Образование

УЧИЛИЩА

17 Юни 2010 Written by

 СУ „Георги  Бенковски”
е  най-голямото  училище  на  територията  на община Тетевен  с  почти  стогодишна  история. В  него  в  дневна   и  самостоятелна  форма  на обучение  се  обучават  над  640  ученици  от  V   до  XII  клас , които  успешно   се  справят  на  изпитите  от  външното  оценяване  и  на  държавните  зрелостни  изпити, а  голяма   част  от  завършващите  ученици  продължават  образованието  си  във  висшите  учебни  заведения. Училището  разполага  с   модерна  и  съобразена  със  съвременните  изисквания  материална  база: просторни  и  добре  оборудвани  кабинети, четири  компютърни  зали, връзка  с  Интернет,  над  100  компютъра  в  локална  връзка, информационен  център, богат  библиотечен  фонд, спортна  зала  и  спортни  площадки, кабинет  по  туризъм, ресурсен  кабинет, медицински  кабинет, училищен  стол, видеонаблюдение и  охрана, озвучителна  система, която  заменя  традиционния  звънец  и  се  използва  като  радио  уредба,  добре  поддържано  и  оформено  дворно  пространство. В  СУ  „Георги  Бенковски”  работят  61 служители, от  които  47  високо  квалифицирани, мотивирани, ангажирани  и  отговорни  преподаватели. Те  ежедневно  полагат  усилия  за  развитието  и  личностното  израстване  на  нашите  ученици, непрекъснато  адаптират  своите  образователни  методи  към  съвременните  изисквания   за  ориентиране  на  образователния  процес  към  развитие  на  потенциала  на  ученика.  В  училището  работи  педагогически  съветник, а  от  тази  учебна  година  и  ресурсен  учител, който  подпомага  обучението  и  възпитанието  на  шест  ученици  със  СОП. Учениците, които  имат  пропуски  в  овладяването  на  учебния  материал  са  включени  в  десет  групи  за  допълнително  обучение  по  отделните  учебни  дисциплини  по  Национална  програма  „С  грижа  за  всеки  ученик”. От  тази  учебна  година  учениците  в V клас, които  желаят,  могат  да  изучават  под  формата  на  СИП   втори  чужд  език. Гордост  и  предимство  на   нашето  училище  са  възможностите, които  то  предлага  за  прием  след  завършено  основно  образование. И  трите  паралелки  след  VIII клас  -  профилираните паралелки - „Информационни  технологии”  и  „Предприемачество  и бизнес”  и  професионалната  паралелка  - професия  „Хотелиер”, специалност  „Организация  на  хотелиерството”  са  актуални  и  ориентирани  към  нуждите  на  пазара  на  труда  и  създават  възможности  за  успешна  реализация  на  учениците, които  се  обучават  в  тях. Часовете  по  профилирана  и  професионална  подготовка  се  водят  от  отлично подготвени  специалисти, обучението  е  с  практическа  насоченост, а  основна  цел  на  подготовката  е  развитие  на  инициативност  и  креативност, на  предприемачески  дух  у  учениците, насърчаване  на  обучение  през  целия  живот  и  непрекъснато  самоусъвършенстване. За  учебната  2012/2013 година  училището  предлага  прием  след  завършен VII клас – профил  „Природоматематически – информационни  технологии”  с  разширено  изучаване  на  английски  език  и  профилиращи  предмети – математика, английски  език, информационни  технологии, биология  и  здравно  образование. От  януари  2012 г.  СУ „Георги  Бенковски”  работи  по  проект  „Подобряване  качеството  на  образованието  в  средищните  училища  чрез  въвеждане  на  целодневна  организация  на  учебния  процес” , който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа на  ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси”, съфинансирана  от Европейския  социален  фонд  към  ЕС. Основна  цел  на  проекта  е  подобряване  качеството  на  образователно – възпитателния  процес  чрез  насърчаване  развитието  на  ключови  компетентности, творчески  способности  и  умения  за  живот, необходими  на  учениците  в  съвременното  общество  ; създаване  на  възможности  за  успешно  преминаване  в  следващ  клас  и  ограничаване  на  рисковете  за  отпадане  от  училище  поради  затруднения  в  усвояването  на  учебното  съдържание; подобряване  на  материалната  база  с  оглед  осигуряване  на  подходяща  образователна  среда  за  провеждане  на  целодневна  организация  на  учебния  процес. От  16.01.2012 г. в  училището  стартира  обучението  в  две  ПИГ – V  и   VI  клас. В  момента  в  целодневната  организация  за  пети  клас  са  обхванати  32.5 %  от  учениците,  а  в  шести  клас   23.6 %  от  учениците. Целодневната  организация  включва  пълния  образователен  цикъл – ЗП, ЗИП, СИП, самоподготовка, отдих  и  игри, хранене. Целта  на  самоподготовката  е  да  допринесе  за  правилното  и трайното  усвояване  на  учебния  материал  и  да  съдейства  за  формиране  на  навици  за  самостоятелно  учене  с  разбиране, да  стимулира  любознателността  и  стремежа  към  знание, толерантното  взаимодействие  чрез  усъвършенстване  на  уменията  за  общуване. Включването  на  повече  ученици  в  целодневната  организация  на  учебния  процес  би  играло  положителна  роля  както   по  отношение  справянето  на  учениците  с  учебния  материал, така  и  по  отношение  уплътняването  на  свободното  време  на  учениците  с  дейности, които  насърчават  личностното  им  развитие. Гордеем  се  не  само  с  успехите  в  учебния  процес, но  и  традициите  в  извънкласните  дейности  и  училищния  живот.  В  училището  ни  работят  с  ученици  в  различни  области следните  клубове – клубът  по  история  и  цивилизация  „Наследство”, по  география  и  икономика  „Атлас”, „Компютърна  математика”, „Забавна  химия”,   клубовете   „Благородно  сърце”, „Екология”, „Екскурзоводство”, „Изобразително  изкуство”, „Дърворезба”,  „Медицинска  биофизика”, Ученическата  фирма  „Млади  предприемачи”, Училищен  хор, клубове  по  лека  атлетика, волейбол  и  спортно  ориентиране. Част  от   динамичния  училищен  живот  са  традиционните  коледни  и  великденски  благотворителни  акции  за  подкрепа  на  ученици  в  тежко  социално  положение, организираните  от  ученическата  ни  фирма   коледни и  първомартенски  изяви, традиционният  пролетен  празник, който  и тази  година  съчета  спортни  игри  с  песни  и  танци  и   се  превърна  в  истински  празник  на  таланта, отбелязването  на  значими  дати, конкурсите  и  изложбите, успехите  ни  в  областта  на  спорта  и  спечелените  призови  места  на  общински  и  областни  състезания.  Училището  ни  успешно   партнира  с  читалище  „Съгласие”  и  Общински  детски  център, а  с  цел   превенция  на  противообществените  прояви  сред  младите  хора  и  работа  с  деца  в  риск  поддържаме  добри  партньорски  взаимоотношения  с  МКБППМН, с   отдел  „Закрила  на  детето”  към  дирекция  „Социално  подпомагане”,  с  Център  за  обществена  подкрепа – Община  Тетевен. СОУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, ул. „Кардан”14 Тел. 0678/5 20 82 –Директор; 0678/5 24 36 – Пом. директори 0678/5 23 89 – Гл. счетоводител и канцелария

 
 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;  www.sougb.com

 


 

 

ПГГСД "Сава Младенов" гр. Тетевен

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” гр.Тетевен е положила началото си на 22 март 1909гл като дърводелско училище, в което е имало само две специалности- Столарство и Стругарство. Повече от 100 години Гимназията обучава ученици в специалностите – Горско стопанство и дърводобив, Горско и ловно стопанство, Механизация на горското стопанство, Дърворезбарство, Производство на мебели. Разполага с богата материално- техническа база, общежитие за 200 ученика, модерна столова, библиотека с над 17 000 тома, туристическа база с класна стая на открито. Организирано е и свободното време на учениците чрез разнообразна клубна дейност, спортни прояви, национални и международни участия в областта на изучаваните специалности. Акцент се поставя на екологичното възпитание, което е гарант за бъдещето на всички.

 

В момента в гимназията се обучават 300 ученика.

За контакти :

ПГГСД "Сава Младенов"

гр. Тетевен, ул. "Първи май" №4

тел. 0678/ 5 24 11 - Директор, 5 35 71 – Счетоводство, GSM: 0886 474 881

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.gorskia.com

 

 


 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню