Структура и услуги

Структура и услуги

Отдел ТОСМДС

23 Сеп 2010 Written by
Началник отдел

„ТУРИЗЪМ, ОКОЛНА СРЕДА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

ВАСИЛ  ВЪЛКОВ


Главен специалист „Опазване на околната среда"

ГЕОРГИ МАРИНОВ

Старши специалист "Опазване на околната среда"

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.214

Главен специалист "Туризъм"

инж. МИЛКАНА ТРИФОНОВА

Старши специалист "Спортни дейности"

МЛАДЕН  МИЛЕВ

Служебен телефон: +359678/522-00, вътр.115

Главен специалист "Туризъм"

ДЕНИЦА АНТОНОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр. 207


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци

 1. Информация за кого се отнася: –  Лицата, притежаващи строителни отпадъци, изпълнители на строежи, строителни фирми и т.н. .
 2. Правно основание: чл.50, т.50 и т.51 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен
 3. Необходими документи – Квитанция за платена такса
 1. Срок за изпълнение 7 дни
 1. Цена на услугата – 3 лв. на куб.метър строителни отпадъци или земни маси.

 1. Срок на валидност – В рамките на определения в разрешението за депониране на строителни отпадъци срок.

  7. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

   1. Информация за кого се отнася: –  всички желаещи да развиват търговска дейност в  заведение за хранене или развлечение, като ресторант, кафе-аперитив, бар и т.н., физически лица /ЕТ/ и юридически лица регистрирани в Търговския регистър

 1. Правно основание: чл. 50 от Закона за туризма
 2. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 

 1. Срок за изпълнение – 74 дни

 

 1. Цена на услугата

По чл.2, ал.1, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

за таксите  за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 1. Срок на валидност безсрочно

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване

  1. Информация за кого се отнася: –  всички желаещи да развиват дейност в туриситически обект - средство за подслон или място за настаняване, като къща, хотел, сем.хотел, самост. стаи и т.н., физически лица, ЕТ и юридически лица регистрирани в Търговския регистър.

 1. Правно основание: чл. 50 от Закона за туризма
 2. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 1. Срок за изпълнение – 74 дни
 1. Цена на услугата

По чл.2, ал.1, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи - 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;

д) над 100 стаи - 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;

ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 1. Срок на валидност – безсрочно

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

Заявление за отразяване на промени в туристическия регистър

 1. Информация за кого се отнася: –  Лицата упражняващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са длъжни да заявят писмено в общината промяната в едномесечен срок от нейното настъпване.
 2. Правно основание: чл. 50 и чл.59, ал.2 от Закона за туризма
 3. Необходими документи

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал.3 от Закона за туризма - /бланка образец, предоставя се към заявлението/ ;;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

 1. Срок за изпълнение – 30 дни
 1. Цена на услугата

По чл.3, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.

 1. Срок на валидност – безсрочно

 1. Място на заявяване и получаване на услугата: Информационен център на община Тетевен

 

Други

23 Сеп 2010 Written by
space

РЪКОВОДИТЕЛ "ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

ЦВЕТИНКА ИВАНОВА

Служебен телефон

+359678/522-00, вътр. 206


Секретар

„МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВНИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ"

ПЕТЯ ВЪЛОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.111ОТДЕЛ "ЮРИСТИ"

юристконсулт РОСИЦА ДИМИТРОВА
юристконсулт ЙОНКА ВАСИЛЕВА
адв. НАЙДЕН ХРИСТОВ
 
Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.204

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗДОИ И ЗЗЛД

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до сведение или документ по ЗЗДЛ

 


 

space
Главен  експерт

"ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТТА И ПРОТОКОЛА"

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА
Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

стая 222

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.222Приемни дни

Делнични  дни

от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню