Обяви

Обяви

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Дейност 8„Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”  е една от дейностите на проекта, свързана се обмяната на опит и добри практики между партньорите, както и придобиване на нови умения. Тя има за цел провеждането на 2 стажа за експерти и служители от ОА Лясковец и Тетевен, които ще се осъществят последователно в двете общини партньори –  Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).

В стажовете ще участват четири експерта/служители от българските общини (по двама от ОА Тетевен и Лясковец), чиято работа е пряко свързана с управление, координиране и развитие на човешките ресурси.

Стажовете ще са интензивни с целодневно работно включване в дейността на общините-домакини в продължение на седем дни. Тази интензивна работа ще обхване цялата палитра от работни ангажименти в отделите по УЧР в ОА Ладисполи и Тисафюред.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 8 „Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)” се реализира първото от двете пътувания до единия от чуждестранните партньори -  Община Тисафюред в изпълнение на дейността.

При провеждането на стажа в Община Тисафюред на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Тисафюред(Унгария) партньорите са повишили професионалнта си кваливикация и продобили умения по следните направления:

1. Повишаване професионалната квалификация в областта на управление на човешките ресурси;

2.Натрупване на  многостранен опит т.к. двете общини-домакини имат специфики (национални и регионални) в традициите и иновациите в УЧР.

  1. Акумулиране на опит, умения и познания в специализираната област на УЧР в контекст, който е различен спрямо този на собствената им работна среда в родните ОА.

4. Открояване на всички добри практики, които отсъстват или са недооформени при осъществяването на процесите по управление и развитие на човешките ресурси в ОА Тетевен и Лясковец

5. Трансфериране на добри практики в дейността на двете български ОА посредством придобитото по време на стажа know-how.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            Във връзка с изпълнението на дейност 12 „Дейности за информация и публичност” по проект: „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10-25-17/07.03.2012 г., по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Ви каним да присъствате на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 04 Септември 2013 г. (сряда) от 09.00 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференция ще бъдат подробно представени постигнатите резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Очакваме Ви!

С уважение,

ТОНИ СТОЕВ

Ръководител проект

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            Във връзка с изпълнението на дейност 12 „Дейности за информация и публичност” по проект: „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10-25-17/07.03.2012 г., по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 14 Юни 2013 г. (петък) от 09.00 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференцияще бъдат представени: екипът за управление на проекта, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати от проекта и същността на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Очакваме Ви!

С уважение,

ТОНИ СТОЕВ

Ръководител проект

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

През месец Август, 2013 г. успешно приключиха третата фаза на Дейност 6 – Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации и Дейност 10 - Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини.

В изпълнение на Дейност 6 Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации, бе осъществен тристранен обмен на служители и експерти на Общински администрации – Тетевен, Лясковец,Ладисполи и Тисафюред. В рамките на тристранния обмен се проведе работно посещение на служители от общинската администрация в гр. Тетевен. То имаше за целда запознае на място представителите на европейските партньори със спецификата, проблемите, постиженията и перспективите пред реформирането на управлението и развитието на човешките ресурси в българска община. При провеждането на работни срещи с обмен на мнения за прилагането и устойчивостта на добри практики при управление на човешките ресурси се даде възможността в реални условия да се тества въвеждането на трансферираните от европейските партньори добри практики при управление на човешките ресурси.

В изпълнение на Дейност 10 „Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини”, се реализираха 2 кръгли маси, с общ максимален брой участници във всяка кръгла маса - 24 души, в т.ч представители на партньорите Ладисполи и Тисафюред (по пет от двете общини).

На проведената кръгла маса в община Тетевен бяха обсъдени следните тематични акценти:

1.Успешни практики за качествено управление на човешките ресурси;

2. Ефективен и ефикасен подбор на служители;

3.Равнопоставени и стимулиращи процедури за израстване в кариерата;

На проведената кръгла маса в община Лясковец бяха обсъдени следните тематични акценти:

4.Процедури и механизми за повишаване на мотивация на служителите;

5. Роля на звената по УЧР за отвореността на общинската администрация към интересите и нуждите на гражданите;

6. Добри практики за ефективно привличане на лица от уязвими групи на работа в администрацията;

Дейността имаше за цел задълбочено обсъждане по основните теми с участието на ключови представители от четирите ОА (Тетевен, Лясковец, Тисафюред, Ладисполи). На кръглите маси бяха представени и докладите от проведените проучвания, експертни оценки и анализи, както и основните резултати и препоръки, направени вследствие на тях.

Кръглите маси като дискусионен форум допринесоха допълнително за изясняването на приноса на добрите практики при УЧР за въвеждане на организационни и съдържателни иновации в работата на българските общински администрации, участващи в проекта.  

Предстои приключването на всички дейности по проекта и обявяване на постигнатите резултати на заключителна пресконференция, която ще се проведе през месец Септември, 2013 г.

          

Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г.

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Успешно приключи Дейност 8„Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”  Тя бе една от дейностите на проекта , свързана с обмяна на опит и добри практики между партньорите, както и придобиване на нови умения. Тя имаше за цел провеждането на 2 стажа за експерти и служители от ОА Лясковец и Тетевен, които се осъществиха последователно в двете общини партньори –  Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).

В стажовете участваха четири експерта/служители от българските общини (по двама от ОА Тетевен и Лясковец), чиято работа е пряко свързана с управление, координиране и развитие на човешките ресурси.

Стажовете бяха интензивни с целодневно работно включване в дейността на общините-домакини в продължение на седем дни. Тази интензивна работа обхвана цялата палитра от работни ангажименти в отделите по УЧР в ОА Ладисполи и Тисафюред.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 8 „Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)” се реализира първото от двете пътувания до единия от чуждестранните партньори -  Община Тисафюред в изпълнение на дейността.

В периода 12 -20 Август, 2013 г. се осъществи и второто от двете планувани пътувания в Община Ладисполи (Италия).

При провеждането на стажа в Община Ладисполи на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Ладисполи (Италия) партньорите са повишили професионалнта си кваливикация и продобили умения по следните направления:

1. Повишаване професионалната квалификация в областта на управление на човешките ресурси;

2.Натрупване на  многостранен опит т.к. двете общини-домакини имат специфики (национални и регионални) в традициите и иновациите в УЧР.

  1. Акумулиране на опит, умения и познания в специализираната област на УЧР в контекст, който е различен спрямо този на собствената им работна среда в родните ОА.

4. Открояване на всички добри практики, които отсъстват или са недооформени при осъществяването на процесите по управление и развитие на човешките ресурси в ОА Тетевен и Лясковец

5. Трансфериране на добри практики в дейността на двете български ОА посредством придобитото по време на стажа know-how.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Дейност 8„Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”  е една от дейностите на проекта, свързана се обмяната на опит и добри практики между партньорите, както и придобиване на нови умения. Тя има за цел провеждането на 2 стажа за експерти и служители от ОА Лясковец и Тетевен, които ще се осъществят последователно в двете общини партньори –  Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).

В стажовете ще участват четири експерта/служители от българските общини (по двама от ОА Тетевен и Лясковец), чиято работа е пряко свързана с управление, координиране и развитие на човешките ресурси.

Стажовете ще са интензивни с целодневно работно включване в дейността на общините-домакини в продължение на седем дни. Тази интензивна работа ще обхване цялата палитра от работни ангажименти в отделите по УЧР в ОА Ладисполи и Тисафюред.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 8 „Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)” се реализира първото от двете пътувания до единия от чуждестранните партньори -  Община Тисафюред в изпълнение на дейността.

При провеждането на стажа в Община Тисафюред на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Тисафюред(Унгария) партньорите са повишили професионалнта си кваливикация и продобили умения по следните направления:

1. Повишаване професионалната квалификация в областта на управление на човешките ресурси;

2.Натрупване на  многостранен опит т.к. двете общини-домакини имат специфики (национални и регионални) в традициите и иновациите в УЧР.

  1. Акумулиране на опит, умения и познания в специализираната област на УЧР в контекст, който е различен спрямо този на собствената им работна среда в родните ОА.

4. Открояване на всички добри практики, които отсъстват или са недооформени при осъществяването на процесите по управление и развитие на човешките ресурси в ОА Тетевен и Лясковец

5. Трансфериране на добри практики в дейността на двете български ОА посредством придобитото по време на стажа know-how.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 6 – Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации и Дейност 7 - Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти по управление на човешките ресурси от ОА Тетевен и Лясковец в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия), се реализираха две пътувания до Ладисполи (Италия) в изпълнение на Дейности 6 и 7.

В изпълнение на Дейност 6 Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации, бе осъществен тристранен обмен на служители и експерти на Общински администрации – Тетевен, Лясковец и Ладисполи. В рамките на тристранния обмен  се проведе работно посещение на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестранния партньор община Ладисполи (Италия) с цел обмяна на добри практики.както и дискусия на проблеми, постижения и перспективи пред функционирането на общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрации.

При провеждането на работното  посещение  на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Ладисполи (Италия), партньорите са обменили опит в следните теми:

$11.       Добри практики за качествено управление на човешките ресурси;

$12.       Проблеми и начин за решаването им в общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрация.

$13.       Постижения и перспективи пред функционирането на общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрация.

$14.       Запознаване с организационните и съдържателни иновации, насочени към оптимизация на УЧР в работата на участващите европейски партньори.

$15.       Прилагане и устойчивост на добри практики в областта на управление на човешките ресурси

$16.       6 Сравнителен анализ на културни и институционални сходства  в областта на управление на човешките ресурси

В изпълнение на Дейност 7 „Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти по управление на човешките ресурси от ОА Тетевен и Лясковец в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”, се реализира обучително посещение (учебно пътуване) на експерти по управление на човешките ресурси от Общински Администрации Тетевен и Лясковец в Община Ладисполи. В рамките на дейността са проведени следните обучителни посещения.по темите:

  1. Успешни практики за качествено Управление на човешките ресурси.
  2. Роля на звената по Управление на човешките ресурси за отвореността на общинската администрация към интересите и нуждите на гражданите;
  3. Добри практики за ефективно привличане на лица от уязвими групи на работа в администрацията.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню