Обяви

Обяви

Уважаеми съграждани,

Във връзка с навлизането в зимния сезон, обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по покровите на сградите, на основание чл.25, ал.1, т.2 и чл. 25, ал. 2, т.1 от Наредбата за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен, Ви уведомяваме, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, домоуправителите на жилищните сгради и гражданите, са задължени да почистват своевременно снега по тротоарите, като го складират близо до бордюра, както и да отстраняват ледените висулки от покривите.

Големият обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация гр.Тетевен предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие. 

По данни на Областно пътно управление – Ловеч към 10.30 ч. на 11.12.2012г. проходa Троян – Кърнаре e затворен за движение за всички моторни превозни средства.
По данни на Областно пътно управление – Ловеч към 10.30 ч. на 11.12.2012г. проходa Троян – Кърнаре e затворен за движение за всички моторни превозни средства.

О Б Я В А

от

ЕМИЛ АСЕНОВ МАКСИМОВ

с адрес:

„СТИЛ МАКС”- ЕООД, БУЛСТАТ 820139190,

с управител: Емил Асенов Максимов

с адрес: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” No9, обл.Ловешка 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за Оценка за въздействие върху околната среда, Уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изработване на инвестиционни проекти за „Производствено хале” за окомплектоване и  производство на PVC и Алуминиева дограма за производствени нужди, в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263  по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна.

Данни за инвестиционно предложение:

Собственик: „СТИЛ МАКС”- ЕООД, БУЛСТАТ 820139190, с управител: Емил Асенов Максимов, с адрес: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” No9, обл.Ловешка

1.Предложението е за изготвяне на „Производствено хале” за окомплектоване и производство на PVC и Алуминиева дограма за производствени нужди, в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263 по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна.

2.Инвестиционното предложение се свързва със съществуващите елементи на инфраструктурата изградени за обслужване на района като Пп- Предимно промишлена зона – електропреносна мрежа и третокласен път свързващ гр.Тетевен и с.Рибарица, без да засяга други имоти в района. Инфраструктурата е изградена като общинска собственост.

3.Площадката за изграждане на производствената сграда се намира в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263 по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна, без да засяга защитени територии и без да се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се имитират никакви вредни емисии.

4.Няма да се използват природни ресурси по време на строителството, не се емитират  отпадни води, не се предвижда топлинен или енерго източник.

5.Отпадъци не се генерират при дейностите в обхвата на инвестиционното предложение.

2/2

Всички, които желаят да изразят мнения и становища за ИП могат да го направят писмено в Общината, Кметството или РИОСВ – Плевен, ул. “ Стамболийски “ № 1А, гр. Плевен - 5800

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Тетевен, отдел СППОС, съобщава на Лиляна Георгиева Йорданова, с постоянен адрес гр. София, че със Заповед №648/30.10.2012 г. на Кмета на Община Тетевен е назначена комисия от служители на Общинска администрация – Тетевен, на 09.11.2012 г. в 10,00 часа, да извърши оглед на място за установяване на фактите и обстоятелствата във връзка с отстоянието на трайните насаждения намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 1791 по Застроителен и регулационен план (ЗРП) на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Уведомявам Ви, че ПЕТКО ВАСИЛЕВ  ИВАНОВ от гр. Тетевен, има следното  инвестиционно предложение „Изграждане на  Стопанска  постройка”.  Сградата, обект на  гореописаното строителство ще се разположи в  неурегулиран  поземлен имот  с идентификатор 72343.28.6 в  м. „ Пеновото”   по  кадастралната карта  на  гр. Тетевен.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Стопанска постройка в неурегулиран  поземлен имот  с идентификатор 72343.28.6 в  м. „ Пе-новото”   по  кадастралната карта  на  гр. Тетевен , който е с площ от    746 кв.м..

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

 

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира  в неурабнизираната територия на гр. Тетевен, в м.” Пеновото” и се индивидуализира със следните характеристики: поземлен имот  с идентификатр  72343.28.6  по КККР на гр. Тетевен.

Петко Василев  Иванов   е    собственицк на имота.

От  всички  страни  имота  граничи със  земеделски   поземлени  имоти

Географските координати вътрешността  на площадката на инвестиционното предложение са: 42◦54’46.46’’ С и 24◦16.24.73’ И.

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

 

Подходът към имота е през  съседните поземлени имоти.

Водоснабдяване  на  имота не е  предвидено .

Ел. захранване на площадката също не се  предвижда .

За отопление на обекта на инвестиционното предложение ще се използва твърдо гориво, чийто капацитет също ще се прецизира до финализиране на  работното проектиране.

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, които ще бъдат включени в организираното сметосъбиране.

 

Уведомяваме Ви, че физическо лице Росица Щерева Младенова от с.Галата, ул. ”В.Левски” 56, като собственик на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките,РБългария

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

 

има следното инвестиционно предложение: ”Промяна НТП на ПИ036003,з-ще с.Галата,общ.Тетевен,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Собственик съм на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките”,същия имот  законно застроен със сграда съгласно разрешение за строеж №104/10.10.2011г.Имота е регистриран в КВС като „овощна градина” преди 20години.Същата овощна градина отдавна не съществува и имота се ползва за отглеждане на животни и селскостопанска дейност.Във връзка с горното и на основание чл.50,ал.5 от ППЗСПЗЗ ,моля да съгласувате издаването на заповед от ОС”Земеделие” гр.Тетевен за промяна НТП на ПИ036003,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;не се констатираха

 

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

ПИ036003 се намира в с.Галата,общ.Тетевен,обл.Ловеч и представлява земеделска земя-бивша овощна градина,понастоящем с начин на ползване като друга селскостопанска територия на общо площ от 1704м2.

Географски координати на центъра на имота: 43°01'09.59117" 24°17'16.20943"

 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;няма да се използват природни ресурси, не се налагат нови съоръжения

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;не се очакват

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Битовите отпадни води ще се заустват в изгребна яма, след което ще се извозват до пречиствателна станция.

 

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: ВАСИЛ  ТОДОРОВ  ВАСИЛЕВ

от гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” 3, тел. 0877010833, българско гражданство

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

...............................................................................................................................................................................................................

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

 

има следното инвестиционно предложение: „ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – навес за гараж за автомобил и стопански инвентар и плътна ограда до 2.20м към УПИ XXVII

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане допълващо застрояване – навес за гараж и стопански инвентар, като за целта е изготвено задание на възложителя, скица–извадка от Регулационния план на гр. Тетевен N 105/27.06.2011год., с виза /приложение 2/ от Главния архитект на Община Тетевен за проектиране на същото.

Собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 13 по Регулационния и план на гр. Тетевен е Васил Тодоров Василев, съгласно нотариален акт 139/1996год. /приложение 1/ 

Имотът се намира в строителните граници на гр. Тетевен, във вилна зона “Скрибътна”. Заобиколен е от две страни с улици, от юг с УПИ II, собственост на същия възложител, а от запад – с УПИ XXVII – имот за жилищно застрояване, като с настоящия проект по общата граница на двата имота, изцяло в УПИ I, се предвижда плътна ограда до 2.20м. Приложен е чертеж от архитектурния проект със ситуация на допълващото застрояване и силуети на същото. /Приложение 5/ 

Имотът е застроен със сграда на основното застрояване – триетажна жилищна, тангираща по уличната регулационна линия на улица с ОК 94;119 минаваща в западна посока. Съгласно настоящата виза, е допуснато изработване на проект с два подобекта – 1. допълващо застрояване при условията на чл. 147 от ЗУТ в режим на свързано застрояване със съществуващата жилищна сграда и тангиращо по улицата в северна посока с ОК 93;94, представляващо по същество навес за гараж и навес за стопански инвентар, и подобект 2. плътна ограда до 2.20м спрямо УПИ XXVII.

За реализация на допълващото застрояване не се изисква реализиране на нова техническа и пътна инфраструктура Имотът е достъпен от съществуваща улица от урбанизираната територия на гр. Тетевен и е водосбаден и електрифициран 

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив) 

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

.........Няма........

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Площадката на инвестиционното намерение се намира в гр. Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: УПИ/ I, кв. 13 по Регулационния и план на гр. Тетевен, ЗО «Скрибътна», одобрен със Заповед N 285 от 20. 12. 1991год. на ОбНС гр. Тетевен. Заобиколен е от две страни с улици, от юг с УПИ II, собственост на същия възложител, а от запад – с УПИ XXVII – имот за жилищно застрояване, като с настоящия проект по общата граница на двата имота, изцяло в УПИ I, се предвижда плътна ограда до 2.20м.

Географските координати от вътрешността на площадката, в която се  предвижда реализиране на инвестиционното предложение са:

42˚54’11.61” С и 24˚18’44.85” И

Приложен е и чертеж от проекта по част Вертикална планировка и трасировъчен план, в който са отразени характерни точки с приложен координатен регистър на същите в координатна система от 1970год. /приложение 6/ 

В близост до площадката няма  защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, предвид отдалечеността на площадката от границите на Република България. Не се предвижда реконстркция  на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова такава.

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Имотът е захране с ток и вода. В рамките на имота има изградена изгребна яма, която служи за отвеждане на отпадни канализационни води. Новият обект, предвид характера си, няма нужда от водоснабдяване и съответно канализация. Предвижда се единствено да бъде електрифициран с цел осветление.

Ще бъдат използвани само възстановими  природни ресурси. Отнетият хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР, ще бъде растлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване.

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;

- Строителни отпадъци по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места

- Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, ако има такива, ще бъдат включение в организираното сметосъбиране

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 

Характера на обекта не предвижда генериране на отпадъчни води. Дъждовните води, предвид скатовете на покривната конструкция на навеса, са отведени към преминаващата по северозападнта граница на имота улица с ОК 93;94 и се заустват в уличната канализационна мрежа.

 

Уведомяваме Ви, че Кольо Пенев Колев от гр. Тетевен, ул.”Девети май”№7, област Ловеч,  има следното инвестиционно предложение. Изработване на проект за стопанска постройка  до 35м2, в поземлен имот с идентификатор 72343.17.218 местност  СТОЙЧОВОТО, по Кадастралната карта на гр.Тетевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане  на селскостопанска постройка до 35м2 в поземлен имот с идентефикатор 72343.17.218 намиращ се в гр. Тетевен, община Тетевен, собственост на Кольо Пенев Колев  нот.акт номер 190, том I, рег. 1102  от.2002г. Целта на същата е съхранение на селскостопанската продукция от овощната и зеленчукова градина в рамките на имота.

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

 

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира в гр. Тетевен,  община Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: Поземлен имот с идентефикатор  72343.17.218.

От изток, имотът граничи със земеделска земя, от север, запад и юг с урегулирани имотиа .

Географски координати от вътрешността  на площадката на инвестиционното предложение: 42˚ 56’59.66’’С и 24˚ 11’55.70’’И.

 

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

Подходът към имота е осигурен от граничещ имот от регулацията, собственост на възложителя.

Имотът няма да се  захранва с ток. ВиК инсталация не се предвижда. Предвид функционалното предназначение, няма нужда от изграждането на такава.

Отопление на обекта на инвестиционното предложение не се предвижда.

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта не се предвиждат.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню