Обяви

Обяви

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с осигуряването на строителна дървесина и дърва за огрев на жителите на Община Тетевен и на основание чл.23а, ал.3 и ал.4 от Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тетевен, право да закупят дърва за огрев имат лицата, живеещи по постоянен адрес в населените места на община Тетевен, включени в списъци, изготвени от кметовете и кметските наместници на населените места. Право да закупят по ценоразпис строителна дървесина и дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци- за лична употреба, без право на продажба, когато лицата имат постоянен адрес в Община Тетевен.

Всеки желаещ да закупи подава заявление до кмета на населеното място, който изготвя списък, съдържащ следната информация:

$1-          трите имена и ЕГН на лицата по лична карта

$1-          постоянен адрес

$1-          телефон за връзка

$1-          заявено количество строителна дървесина и/или дърва за огрев

В списъците не трябва да се включват, лица които са собственици или наследници на горски територии, както и лица получаващи парични помощи за отопление от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тетевен. За тези обстоятелства лицата подписват декларация, неразделна част от заявлението

За навременно осигуряване на строителна дървесина и дърва за огрев е необходимо в срок до  31.05.2016 год.  лицата желаещи да си закупят по ценоразпис строителна дървесина и дърва за огрев да подадат заявление в Информационния център на Община Тетевен.

Съгласно Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, чл.59 българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсът ще се проведе от 10.10.2016г. до 28.10.2016 г. във военно формирование 22160-Плевен.

     За времето на обучение се осигурява настаняване, изхранване, униформа, безплатно медицинско обслужване, застраховка .

    Успешно завършилите курса по начална военна подготовка полагат военна клетва и им се присвоява военно звание „редник”.

     Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловечдо 15.09.2016 г.

За повече информация : Община Тетевен -„Офис за водене на военен отчет“ в община Тетевен тел.0678/52333 и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31 , Военно окръжие-Ловеч;  Телефон :068/603 973 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)и Заповед № 281/25.04.2016 г. на Кмета на Община Тетевен

 

ОБЯВЯВА

конкурс за следните длъжности

Уважаеми бизнесмени, занаятчии, предприемачи, съграждани

         Ръководството на Община  Тетевен има удоволствието да Ви уведоми, че на 24 и 25 май 2016 год. ще се проведе Традиционната промишлена изложба.

         За Общинска администрация, като съорганизатор, е чест да Ви покани за участие в изложбата, която ще се състои в сградата на ПГГСД “Сава Младенов”.

         С цел създаване на организация по провеждане на изложбата, молим, желаещите да заявят  участие в ПГГСД “Сава Младенов” – инж. Е. Тончева - пом. директор или в Общинска администрация – стая 106 – инж. Н. Влаевски.

          За повече информация на телефони:

-         0879603591  - инж. Е. Тончева ;

-         0887101768 – инж. Н. Влаевски .

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)и Заповед № 268/20.04.2016 г. на Кмета на Община Тетевен

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен експерт “Образование”, в Отдел “Хуманитарни дейности, спорт и туризъм”, в Дирекция „Специализирана администрация”,   в Общинска администрация – Тетевен

 

      1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Със  заповед № ОХ-297/06.04.2016г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на  лица, завършили граждански  средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски както следва: за 68-ма бригада „Специални сили“- Пловдив 50 длъжности; за 55-ти инженерен полк Белене  25 длъжности и за 10-ти механизиран батальон Враца 25 длъжности.  Заявление за кандидатстване   се подават чрез Военно окръжие-Ловеч. Срок за подаване на документи – 25.05.2016 г.

      За повече информация :Община Тетевен -„Офис за водене на военен отчет“ в община Тетевен тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31 , Военно окръжие-Ловеч;  Тел :068/603 973  . 

      

Във връзка с настъпването на пролетните празници Лазаровден, Цветница и Великден, както и по повод на Международния ден на Земята, МКБППМН  и Комисията за детето при Община Тетевен, организират на 23 април 2016 година, на площад „Сава Младенов”, от 11,00 часа – „Детски пролетен празник”.

Участват ученици от следните училища и институции от Община Тетевен:

І.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование, най-малко степен „бакалавър“

2. Професионален стаж най-малко 5 /пет/ г. - удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка и копие от договор/и;

3. Наличие на управленски опит – най-малко 2 /две/ години

4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.

5. Наличие на опит по т. 4, както и в реализиране на други проекти се посочва в автобиографията на кандидата – описват се проектите, в реализацията на които е участвало лицето, както и неговата позиция.

6. Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на община Тетевен;

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню