Отчети

29 Юли 2020

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година вижте тук.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБС ТЕТЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 11.11.2019-30.06.2020 г. вижте тук.

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2020

Отчет за дейността на Кметство с. Галата

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2020 г

 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В;
 • Наредба за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд ;
 • Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тетевен ;
 • Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ;
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен
 • Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен

                ЛИНК: http://teteven.bg/index.php/2016-08-08-07-49-03

 • Общински имоти за инвестиции с насърчителни мерки по ЗНИ- вижте ТУК.
 • Обслужващи институции

                - банкови офиси - ОББ, ДСК, ЦКБ, Пощенска банка, Инвестбанк;

                - офиси на мобилни оператори - Виваком, А1, Теленор;

                - куриерски и пощенски услуги- Спиди, Еконт, Български пощи;

                -териториални поделения на държавни структури – РУ на МВР, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба „Земеделие“, представителство на БАБХ, Държавни горски стопанства Тетевен, Рибарица, Черни Вит;

                - осъществяване на административно обслужване към АГКК – Център за информация и услуги на граждани, гр. Тетевен, пл. С.Младенов №9

 •    Транспортни връзки -третокласен път от РПМ ІІІ-358 „Троян – Кърнаре – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/“ и третокласен път от РПМ ІІІ-305 „Дерманци – Торос – Гложене”,http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/191-2016-07-25-10-30-41;
 • Реализирани инвестиции в общинска инфраструктура 2016 - 2019 г.

                - общинска пътна и улична мрежа – 7 808 813 лв.;

                - ВиК мрежа – 4 440 862 лв., като са подменени 3, 140 км. от вътрешна водопровона мрежа на гр. Тетевен, 7,500 км.- с. Голям извор,        0,120 км.- с. Галата

                - сграден фонд – 3 283 535 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване – 319 966 лв.

 • Реализирани инвестиции в републиканска пътна мрежа

                - 2018-2019 г. извършен основен ремонт на републикански път III- 358, участък Ябланица – Гложене- кв. Полатен, гр. Тетевен;

                - 2019 г. и към момента - основен ремонт на републикански път III- 358, участък административни граници на с. Рибарица

 • Планирани инвестиции в общинска инфраструктура 2020 г.

                           - общинска пътна и улична мрежа – 7 009 374 лв. , в т.ч. участък републикански път през с. Рибарица, общински път Тетевен- Голям извор- Джурово и централен градски площад, гр. Тетевен;

                - ВиК мрежа – 395 522 лв;

                - сграден фонд – 823 026 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване - 163 315 лв.

q  УСТОЙЧИВА ДАНЪЧНА СРЕДА ;

q  ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛЕКЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ;

q  НАЛИЧИЕ НА ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА;

q  ДОБРЕ РАЗВИТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛ. ЗА КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ОТДИХ;

q  НИСКИ ПАЗАРНИ НИВА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;

q  ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“;

q  СРЕДНО ОТСТОЯНИЕ ДО СОФИЯ, ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВРАЦА- 80 КМ.;

q  ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ;

q  ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА МТСП, МВР, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МЗХГ;

q  БАНКОВИ ОФИСИ – ОББ, ИНВЕСТБАНК, ДСК, ПОЩЕНСКА БАНКА, ЦКБ;

q  ОФИСИ НА МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ- ТЕЛЕНОР, А1, ВИВАКОМ;

q  БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ, ВКЛ. НА ЛУКОЙЛ И ШЕЛ;

q  КУРИРЕСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ- БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, СПИДИ, ЕКОНТ;

q  100 МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/3062-mesta-za-nastanyavane;

q  БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „БАЛКАН“ - ЗА ОБУЧЕНИЯ, ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

 • Промишлеността е един от основните отрасли за икономиката на община Тетевен. Местната промишленост е преди всичко лека. Структуроопределящите производства са свързани предимно с дърводобив и дървообработване, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, шивашка промишленост, производство на четки и други. В преработващата промишленост работят 12% от предприятията и 41% от наетите лица в общината.
 • Селското стопанство в Тетевен се развива устойчиво и през 2019 г. На територията на общината има 13 землища, разположени в планински и полупланински район, като в по-голямата си част са с пресечени стръмни терени. Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 162441 дка. Традиционни за района са: производството на картофи, овощарство и малинопроизводство. Животновъдството е концентрирано в над 600 обекта – крави, овце, кози, свине, коне и др.;
 • Туризмът остава един от основните отрасли в общинската икономика на Тетевен. Функционират 100 категоризирани места за настаняване и 140 заведения за обществено хранене. На територията на общината съществуват редица природни дадености – над 30 защитени природни, исторически и културни обекти;
 • Транспорт - активно работят няколко транспортни фирми, които обслужват общинска и областна транспортна схема за обществен превоз на пътници, както и фирми за таксиметров превоз;
 • Търговия и услуги- на територията на общината функционират над 500 фирми, развиващи търговска дейност и предоставящи различни видове услуги.
 • По данни на ГД ГРАО към 31.12.2019 г. населението на община Тетевен по постоянен адрес е 21 430 души, а по настоящ адрес 20 280 души. Намаляването спрямо 2018 г. е около 1%. Жителите с постоянен и настоящ адрес в същото населено място са 18 919 души. Селищната система на общината е устойчива. Застрашено от обезлюдяване е само с. Малка Желязна;
 • В предтрудоспособна възраст- 2 900 д., в трудоспособна възраст- 11 100 д.
 • Безработица 2019 г.- 14,9% при 24,5% през 2015г.;
 • Социални звена- Център за обществена подкрепа с капацитет 60 потребители от 0 до 18 години, Общностен център за деца и семейства с капацитет 200 случая на година, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Гложене с капацитет 12 места; Дневен център за лица с увреждания; Домашен социален патронаж” с капацитет 200 места

                - общинска болница МБАЛ «Д-р А. Пешев» с Отделение по Вътрешни болести,Отделение по Кардиология, Отделение по Нервни болести, Отделение по Педиатрия,Отделение по Хирургия, Операционен блок с три операционни зали;

                - лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуална практика – 12 бр., амбулатории за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – 20 бр.; амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуална практика – 11 бр. и Медицински център - гр. Тетевен;

                - Филиал на ЦСМП – Ловеч

 • Образователна структура:

-          Училища - 3 средни, от които 2 професионални гимназии, 6 основни, 3 начални- http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-50-09

-          Детски градини - 6 броя, от които в Тетевен- 3 бр. и 7 изнесени групи в населените места, Детска ясла – http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-48-09;

-          Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, в който се обучават и развиват своите дарби и таланти безплатно 200 деца обхванати в 16 групи, от които три временни през ваканциите. Децата и учениците са на възраст от 5 до 18 години, а групите са за занимания по интереси в направления: „Наука”, „Изкуство” и „Спорт”.

 • Културни институции – 11 бр. Читалища във всички големи населени места -http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-14-58-28;
 • Туристически центрове- 1 в гр. Тетевен- http://teteven.bg/index.php/info-services/2016-07-27-14-24-58;
 • Община Тетевен е разположена в централната част на България, като нейната територия е формирана върху средната част на Предбалкана и северните склонове на Златишко-Тетевенската планина /Централен Балкан/. Разположена e в част от южната периферия на област Ловеч и на Северозападен район от ниво 2.
 • Територията на общината е с обща площ 697 км2 и в нейната териториална структура влизат 13 населени места, 12 от които села и един град, който се явява и общински център – град Тетевен. Така обособена, община Тетевен заема 16,9% от общата площ на област Ловеч и според Закона за административно-териториалното устройство на Република България се отнася към трета категория община.
 • Релефът е съчетание на планинския и полупланински характер на по-голямата част от територията. Според Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025, територията на община Тетевен попада в класификация „територии със специфични характеристики - планински общини”
 • Най-голям относителен дял в територията като площ имат горите, горските земи и защитените зони и територии, следвани от необработваемите и обработваемите земи, включително с трайни насаждения. Горските територии заемат 69 940 ха или около 68% от територията на община Тетевен, което е почти два пъти повече от средния процент за страната, около 75% от горите са букови, което ги прави основен източник на дървесина и други недървесни ресурси за територията на общината
 • Урбанизираните територии заемат не повече от 3% от общата площ на общината;
 • Като част от Предбалкана в климатично отношение община Тетевен принадлежи към областта с умерено-континентален климат, Средногодишната температура за региона е 10,5 °С, Средната месечна влажност в проценти е най-висока през януари – около 85% и най-ниска през юли – около 71%.
 • Полезни изкопаеми - варовици за облицовка, пясъчници за облицовка и разнокаменни изделия
 • Реки- реките Бели и Черни Вит, река Оселна, река Градешница и притоците им.
 • Общината граничи: на изток – община Угърчин и община Троян, на запад – община Етрополе и община Правец, на север – община Ябланица и община Луковит и на юг – община Карлово, община Антон, община Пирдоп и община Златица.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню