Обява за обществеността от ИД „Куолити тийм” ООД

 

Уведомяваме Ви, че ИД „Куолити тийм” ООД, представлявано от Илияна Дамянова Ненкова-Сайкс, от град София,  има следното инвестиционно предложение „Второстепенна постройка на допълващо застрояване и ограда”, които ще се разположат в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Рибарица  62579.504.6, който съответства на урегулиран поземлен имот IV-668 ,  кв.96 по ПУП на с.Рибарица, община Тетевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ограда по регулационните линии и на второстепенна постройка на допълващо застрояване в IV-668, кв.96  по ПУП на с. Рибарица, община Тетевен, целият  с площ от 1285 кв.м., с идентификатор по кадастрална карта  62579.504.6.

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира в с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: урегулиран поземлен имот IV-668, съгласно ПУП на селото с идентификатор по кадастрална карта  62579.504.6.

От изток и запад имотът граничи с имоти частна собственост, от юг с общинска улица , на север  земеделски имот.

Географските координати вътрешността  на площадката на инвестиционното предложение са:   Координатна система 1970г.

X                                              Y

1.     4655247.38                             8595994.16

2.     4655255.46                             8596004.17

3.     4655239.36                             8596013.91

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

Подходът към имота е осигурен от асфалтов път, собственост на Община Тетевен и няма да се предвижда изграждане на нова транспортна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.

Имотът е захранен с ток.

Имотът  е водоснабден .

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, които ще бъдат включени в организираното сметосъбиране.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню