Общ устройствен план

О Б Я В А

за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Тетевен съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.01.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен. Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Тетевен се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

Съобщение за провеждане на консултации вижте тук.

 

КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН ДЕО на ОУПО Тетевен - вижте тук.

Резюме КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН ДЕО на ОУПО Тетевен - вижте тук.

Становище по ЕО на РИОСВ - вижте тук.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОУП ТЕТЕВЕН:

ТОМ I ОУПО Тетевен - вижте тук.

ТОМ II ОУПО Тетевен - вижте тук.

СПН ОУПО Тетевен - вижте тук.

 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

Графични приложения 1 - вижте тук.

 

Протокол от ОЕСУТ за ОУП на община Тетевен - вижте тук.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ОУП ТЕТЕВЕН:

ОУПО Тетевен - Археология - вижте тук.

ОУПО Тетевен - Обяснителна записка - вижте тук.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

СПН ОУПО Тетевен - вижте тук.

Графични приложения вижте тук.

Протокол обществено обсъждане - вижте тук.

Становище МК окончателен проект - вижте тук.

 

 

 

ОДОБРЕН ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

Община Тетевен уведомява, че на основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с Решение № 645/31.03.2022 г. на ОбС – Тетевен, влязло в сила на 14.04.2022 г., е одобрен Общ устройствен план на Община Тетевен.

Решението е обнародвано на основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията в Държавен вестник брой 33 от 29.04.2022г.

Съгласно чл.137, ал. 12 от ЗУТ, ОУП може да се обжалва по реда чл. 215, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Съгласно чл. 137, ал.13 от ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на ОУП недвижими имоти са имотите, за които е предвидено изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.

 

Решение вижте тук.

Обнародване в ДВ вижте тук.

 

ОУПО Тетевен - Археология - вижте тук.

ОУПО Тетевен - Обяснителна записка - вижте тук.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

СПН ОУПО Тетевен - вижте тук.

Графични приложения вижте тук.

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню