Проект ,,Патронажна грижа + в община Тетевен" - необходими документи за кандидатстване

 обява стартиране проект Патронажна грижа page 001

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, чрез звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен е конкретен бенефициент, оператор на социална услуга по проект „Патронажна грижа + в община Тетевен“, по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Стартира приемане на документи за длъжността „Домашен санитар“ – 8 щатни бройки:

1.Образователна степен   – минимум основно образование;

2.Професионален опит – доказан професионален опит минимум –1 година.

3.Допълнителни квалификации се считат за предимство

Специфични изисквания:

1.Много добри комуникативни и организационни умения;

2.Умения за работа в екип и с потребителите от целевите групи;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда за - 8 часов работен ден в случай, че е запълнен месечния работен график .

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

• Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

• Положителни нагласи и желание за работа с потребителите на услугата “Патронажна грижа”

Персоналът се назначава на работа след предварителен подбор по документи, след което с одобрените кандидати по документи се провежда интервю и събеседване.

Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физически и психическо състояние и не са осъждани.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец ;

2.Автобиография;

3.Документ за завършено образование /или съответното изискуемо образование, ако е отразено в длъжностната характеристика /;

 

Целеви групи по проекта:

Основните целеви групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години, които са с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване, удостоверено с медицински документ към дата на кандидатстване за ползване на услугата; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Кандидатите за длъжността „Домашен санитар“ трябва да отговарят на следните изисквания : - да са лица в трудоспособна възраст, с минимум – основно образование, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Тетевен

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Заявленията за кандидатстване и подаването им ще се извършва в периода от 01.04.2021 год. до 30.04.2021 год. / от 9,00 часа до 16,00 часа/ на адрес: гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3, ет.2 / Клуб на пенсионера /

При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 

За информация: тел. 0678 / 5 23 61 – Мила Герджикова, Диана Дакова

 

Декларация доход кандидат потребители вижте ТУК

Декларация лични данни вижте ТУК

Заявление Домашен санитар вижте ТУК

Заявление кандидат потребители вижте ТУК

Методика за подбор и оценка на домашни санитари вижте ТУК

Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители вижте ТУК

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню