Стартира приемане на документи за длъжностите „Социален работник“, „Медицинска сестра“ и „Психолог“

ОБЯВА

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, чрез звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен е конкретен бенефициент, оператор на социална услуга по проект „Патронажна грижа + в община Тетевен“, по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Стартира приемане на документи за длъжностите „Социален работник“, „Медицинска сестра“ и „Психолог“

1.Образователна степен   – висше образование;

2.Професионален опит – доказан професионален опит минимум –1 година.

3.Допълнителни квалификации се считат за предимство

Специфични изисквания:

1.Много добри комуникативни и организационни умения;

2.Умения за работа в екип и с потребителите от целевите групи;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

• Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

• Положителни нагласи и желание за работа с потребителите на услугата “Патронажна грижа”

Персоналът се назначава на работа след предварителен подбор по документи, след което с одобрените кандидати по документи се провежда интервю и събеседване.

Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физически и психическо състояние и не са осъждани.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец ;

2.Автобиография;

3.Документ за завършено образование /или съответното изискуемо образование, ако е отразено в длъжностната характеристика /;

 СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Заявленията за кандидатстване и подаването им ще се извършва до 22.04.2021 год. до 16,00 часа, на адрес: гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3, ет.2 / Клуб на пенсионера /

При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подборът на кандидатите ще се проведе на 23.04.2021 г., 10:00 часа, в сградата на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9, ет. 2, стая 217.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню