Обява за 158 (сто петдесет и осем) длъжности във Военноморските сили – 150 бр. и Централно военно окръжие – 8 бр. за приемане на служба в доброволния резерв

Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 158 (сто петдесет и осем) длъжности във Военноморските сили – 150 бр. и Централно военно окръжие – 8 бр. за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.

Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за длъжностите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва:

Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение“. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв. Да не са назначение по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

09.07.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню