ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

Съгласно сключен Договор BG05M9OP001-2.004-0036 от 03.08.2016г.
между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
Община Тетевен информира своите съграждани, че Общностен център за деца и семейства - Тетевен
НАБИРА

Молби от родители и семейства на деца за Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в лятно училище.
Целеви групи:
 Деца на 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищна подготовка) от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи;
 Деца от семейства на социално подпомагане;
 Деца от семейства на безработни родители;
 Деца от семейства с две, три и повече деца;
 Деца на самотни родители;
 Деца от семейство с един родител;
 Деца от семейства, живеещи в отдалечени райони;
 Деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език.
Цел на дейността:
Повишаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.
Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

Дейности:
1. Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища.
2. Игри в съответствие с предпочитанията на децата.
3. Кратки екскурзии и занятия в природата.
4. Организиране и провеждане на състезания, викторини, детски игри.
5. Срещи с родителите, с оглед мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас.
6. Включване на родителите в подготвителната работа.
7.Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език.

Начин на изпълнение:
Услугата ще се изпълнява в създаденото лятно училище в Общностен център за деца и семейства - Тетевен, през месец Юли и месец Август 2021 г.
Децата ще се обучават в две групи по 15 деца за всеки един от месеците.
Заниманията с деца ще бъдат организирани и провеждани, съгласно предварително разработена програма и ще обхванат общо 30 деца.
Заниманията ще се провеждат от Педагог и Помощник възпитател .


Място и срок за подаване на документите:
Попълване на заявлението с приложените документи / лична карта на родител, удостоверение за завършена предучилищна група/ към него се извършва лично от родителите, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа.
На адрес: гр. Тетевен, ул. „ Никола Йонков Вапцаров” №1 – Общностен център за деца и семейства – Тетевен.

Начало на регистрацията: 08.06.2021г.
Край на регистрацията: 30.06.2021г.

ЕОУП Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню