О Б Я В Л Е Н И Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

Съгласно сключен Договор BG05M9OP001-2.004-0036 от 03.08.2016г.

между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Община Тетевен информира своите съграждани, че във връзка със стартирането и реализирането услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА

ПОДБОР ЗА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:

 1. 1.ПЕДАГОГ - Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

Изисквания към кандидатите:

Основните изисквания за заемане на длъжността и отговорности по позиция са определени, както следва:

Минимална степен на образование – Висше. НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА. Доказан опит при работа с деца. Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

Възнаграждението по трудов или граждански договор ще се определя, съгласно изискванията на Проект Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“- Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0036-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. 1.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:

 • Автобиография – Приложение № 2 изтегли от тук
 • Декларация – Приложение № 3 изтегли от тук
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
 1. 2.Проверка на представените документи
 • До следващо участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
 • Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
 • В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
 1. 3. Провеждане на интервю

 • Интервюто се провежда от комисия, назначена от кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
 • След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.
 • Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се връчва лично или се изпраща на допуснатите кандидати с обратна разписка.

Интервюто се провежда в седемдневен срок от крайната дата за прием на документите. Резултатите се обявяват на третия ден след провеждане на интервюто.

 1. 4.Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 всеки ден от 09.00 ч.  до 12.00 ч. в срок от 08.06.2021г. до 24.06.2021г. етаж 2, стая №209 - Валентина Василева

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.

Подробна информация за проекта – виж тук

Техническо задание - виж тук

Процедура за подбор – виж тук

Допълнителна информация на тел. 0886 60 66 98

Бранимира Павлова – ръководител проект

ЕОУП община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню