Обява за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 44510 - София от състава на Военновъздушните сили

Със заповед № ОХ - 1030/15.11.2021г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 44510 – София от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

21.01.2022г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню