Покана за участие при провеждане на пазарни проучвания по подготовка за възлагане за изработване на проект „Генерален план за организация на движението на гр. Тетевен“

Посещения: 221

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвяне на проект „Генерален план за организация на движението на гр. Тетевен“, Община Тетевен Ви кани да участвате в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подборно в приложеното към настоящата покана Ценово предложение.

Пазарното проучване се извършва във връзка с цел да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, като следва да бъдат представени най-малко три съпоставими независими оферти на база зададени минимални параметри в Ценовото предложение, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена.

Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.

Покана вижте тук.

Техническо задание вижте тук.

Представяне на участник изтеглете тук.

Ценово предложение изтеглете тук.

Техническо предложение изтеглете тук.