ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ“ ЕООД – ГР. ТЕТЕВЕН

В изпълнение Решение №738 от 21.07.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 68, чл. 69, ал. 2, чл. 70, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, чл. 2, чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 6 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 1, чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН

 

Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД, гр. Тетевен с ЕИК: 110502867, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала, по реда на Закона за публичните предприятия, Закона за лечебните заведения и Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора, при следните условия:

            А. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпруг/съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Б. Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за   управление:

В. Необходими документи:

В.1. Списък на необходимите документи

1. Заявление за участие с посочен адрес за кореспонденция, имейл и факс/ако има такъв/- образец;

2. Автобиография (CV);

3. Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – собственоръчно заверено копие. Квалификацията за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, се удостоверява с документите посочени в §3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;

4. Документ за трудов и/или служебен стаж - собственоръчно заверено четливо ксеро копие;

5. Декларация за липса или наличие на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1 -13 от Закона за публичните предприятия;

6. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване;

7. Бизнес-програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, съдържаща конкретни дейности и икономически показатели, които управителя трябва да постигне за периода на управление на “МБАЛ – Тетевен –д-р Ангел Пешев” ЕООД, както следва:

  • Потребности от болнична помощ в община Тетевен, място и роля на МБАЛ в системата на здравеопазването и обхват на медицинските услуги, съобразени с потребностите на населението;
    • Географска и демографска характеристика на община Тетевен;
    • Анализ на заболеваемостта;
    • Анализ на сегашната ситуация – ресурси, структура и дейност на болницата;

- Финансови ресурси и механизъм на финансиране;

- Материални ресурси;

- Човешки ресурси;

                       - Структура на заведението;

- Показатели за дейността на болницата;

- Основни икономически показатели;

  • Стратегически и оперативни мерки за бъдещото развитие и управление на болницата;

- Общи организационно-управленски цели и приоритети;

- Методи и подходи за подобряване качеството на медицинското обслужване;

           - Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата;

- Програма за управление на качеството на медицинската помощ;

  • План за действие

В.2. Изисквания към комплектоване и завеждане на заявленията:

2.1. Към всяко заявление се прилагат два отделни непрозрачни плика, както следва:

-плик №1 – съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

-плик №2 – съдържа Бизнес-програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

2.2. Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се прилага към заявлението за участие;

2.3. При подаването на всяко заявление, към същото се прилага от общинска администрация електронно служебно свидетелство за съдимост на кандидата. Данните свързани със съдимостта на кандидатите, се установява служебно по реда на чл. 35б от Наредба №8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава, за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

2.4. Документите се подават лично или чрез пълномощник.

            2.5. Заявленията за участие в конкурса се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

2.6. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното заведение.

Г. Срок за подаване на документи за участие: Документи за участие се подават до 28.09.2022 г., в Центъра за административно обслужване на граждани, Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. Сава Младенов“ №9 всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Д. Условия за провеждане на конкурсната процедура

Д.1. Начин на провеждане на конкурса

     Конкурсът се провежда на три етапа.

І етап – предварителен подбор и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. в присъствието на кандидатите, подали заявление. Списък на допуснатите и недопуснатите до участие на ІI етап на конкурса кандидати се обявява на таблото в сградата на Общината и сайта на Община Тетевен.

ІІ етап – представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и оценяване в съответствие с критериите (по чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г.) за оценка. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от много добър 4.50 по шестобалната система.

Списък на допуснатите и недопуснатите до участие на ІII етап на конкурса кандидати се обявява на таблото в сградата на общината и електронния сайта на общината до края на деня.

  ІІІ етап – събеседване с кандидатите по следните теми:

-          Мотиви за кандидатстване за управител на лечебното заведение;

-          Нормативната уредба в областта на здравеопазването;

-          Особености и характеристика на дейността на публичното предприятие;

-          Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството. Източници на финансиране;

-          Органи на управление на публичното предприятие права и задължения;

-          Проверка на комуникативни, управленски и организационни способности;

-          Проверка на способността за обективна преценка;

-           

Д.2. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

- Първи етап - на 30.09.2022 г. от 10:00 ч. в стая 217, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов“ №9.

- Втори етап – на 03.10.2022 г. от 10:00 ч. в стая 217, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов“ №9.

- Трети етап – на 05.10.2022 г., от 10:00 ч., в стая 217 в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов“ №9.

Д.3.Критерии за оценка:

3.1. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

- съответствие на бизнес - програмата с нормативната уредба;

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработената бизнес програма с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

   - степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания;

3.2. Критерии за оценка от проведеното събеседване с кандидатите:

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

   2. степен на познаване на нормативната уредба;

   3. способност да се планират и взимат управленски решения;

   4. административни умения, професионални и делови качества;

5. комуникативни способности и организационни способности;

   6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

3.3. Класиране

Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване. Оценката на бизнес – програмата и оценката на събеседването се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен 6.00 при точност на оценката 0.25

            Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията.

            Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.

Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки по чл. 8, ал. 6, в срока по ал. 1 комисията изготвя и предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 извършеното класиране, като за определяне на кандидата се провежда ново събеседване по реда на чл.10 от Наредба №9/26.06.2000 г.

Д.4. Допълнителни условия съгласно Наредба №9/26.06.2000 г.:

 

4.1. В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, органът по чл. 3, ал. 1 прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс;

4.2. В случаите, когато няма подадени заявления, комисията предлага на органа по чл. 3, ал. 1 да се удължи срокът за подаване на заявленията с 15 календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува по реда на чл. 3, ал. 2.

4.3. В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма кандидат, органът по чл. 3, ал. 1 прекратява процедурата по конкурса.

   4.4. Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не могат да бъдат изпълнени условията по чл. 5, ал. 5, органът по чл. 3, ал. 1 определя нова дата за провеждане на конкурса и уведомява кандидатите, подали заявления за участие.

Д.5. Приключване на конкурсната процедура:

 

5.1. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от Общински съвет кандидата, класиран на първо място, както и класирането по ред на следващите участници.

5.2. Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

5.3. В петдневен срок от утвърждаването на класирането и участника, спечелил конкурса от Общинския съвет, комисията обявява класирането на официалния сайт на Община Тетевен и уведомява участниците за това.

5.4. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 13, ал. 1 от Наредба №9/2000 г., кметът на общината, сключва договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.

Дава съгласие на управителя на „МБАЛ – Тетевен д-р Ангел Пешев” ЕООД, след публикуване на обявата за конкурса, при поискване от кандидатите за участие в конкурса, да им предостави за ползване документи относно структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на персонала, съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. в срока, определен за подаване на заявления.

За всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Приложения към конкурса може да изтеглите от тук.

За справки и информация:

Община Тетевен

Тел: 0678/52200, вътр. 121

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню