Обявени са 114 (сто и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Командване за логистична поддръжка, от които 87 (осемдесет и седем) във военно формирование 57310 - гр. Ловеч (Гуровото)

Със заповед № 754/22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 (сто и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Командване за логистична поддръжка, както следва:

Военно формирование 57310 – Ловеч (Гуровото) – 87 бр., в.ф. 54870 – София – 8 бр., в.ф. 22700 – Костенец – 2 бр., в.ф. 28130 – Стражица – 7 бр., в.ф. 24540 – Светлен – 6 бр. и в.ф. 22960 – Царева Ливада – 4 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч
04.08.2023 г.
Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

• ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
• Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
• На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню