ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 2 бр. (с №№1 и 8 ) незаети гаражи с площ на застрояване 18 кв. м, попадащи върху поземлен имот с идентификатор 72343.500.8041

Община Тетевен на основание Заповед №627/02.10.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1173/23.08.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 2 бр. (с №№1 и 8 ) незаети гаражи с площ на застрояване 18 кв. м, попадащи върху поземлен имот с идентификатор 72343.500.8041, област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, ул. "Равни камък", вид територия Урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), площ 887 кв. м., стар номер1956, квартал 152, парцел III, по одобрена със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и Заповед за изменение №18-3168-24.04.2015 г. на Началника на СГКК – Ловеч кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тетевен, актуван с АОС №2004/2009 г., съгласно ПУП-ПЗ одобрен със заповед №257/24.04.2009 г., при следните условия:

1. Начална тръжна цена - за гаражно място с площ на застрояване от 18 кв. м – 32.00 лв. /кв. м или 576 лв. без ДДС;

2. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 57.60 (петдесет и седем лв. и 60 ст.) за всеки гараж поотделно, като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 06.11.2019 г.;

3. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.11.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Документацията за участие, за всеки гараж поотделно се закупува до 16.00 часа на 05.11.2019 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 70 лв. без ДДС.

6. Предложенията на участниците за всеки гараж поотделно в търга се подават в Информационния център на Община Тетевен в запечатан плик до 12:00 часа на 06.11.2019 г.

7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12.00 часа на 05.11.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.11.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 12.11.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 13.11.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню