ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 14386.701.828

Община Тетевен на основание Заповед №698/04.11.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1167/23.08.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 14386.701.828 (четиринадесет хиляди триста осемдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин двадесет и осем) област Ловеч, община Тетевен, с. Галата, ул. “Хаджи Димитър”, вид собственост - общинска частна, вид територия - урбанизирана, НТП – ниско застрояване, площ 471 (четиристотин седемдесет и един) кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Галата, одобрени със Заповед №РД-18-1791/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК).при граници: 14386.701.942; 14386.46.4; 14386.701.827 и 14386.701.829 (съответстващ на УПИ XI, кв. 30 по ПУП на с. Галата с площ от 460 кв. м) актуван с акт за частна общинска собственост №2494/01.04.2011 г., вписан под №44, том. 27, к. д №209, дв. рег. №439/2011 г. партида 11733 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лв.

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 20.11.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 20.11.2019 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 19.11.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

 6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 20.11.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 19.11.2019 г.

 8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 27.11.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 26.11.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 27.11.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню