ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот

Община Тетевен на основание Заповед №263/29.04.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №109/31.03.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот с идентификатор 72343.501.441(седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин четиридесет и едно), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, кв. Полатен, ул. “Вит” №15, вид собственост - общинска частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m), площ 325(триста двадесет и пет) кв. м., стар номер 4, квартал 186, парцел 1, при граници: 72343.501.5002; 72343.501.5003; 72343.501.4 и 72343.501.440 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост №7629, вписан с вх. рег. №427/26.02.2020 г., акт №179, том 1, дело 181/2020 г., имотна партида 48243 на Служба по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 5000,00 (пет хиляди лева) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 500.00 (петстотин) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 20.05.2020 г.

3. Търгът ще се проведе на 20.05.2020 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 19.05.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 20.05.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 19.05.2020 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 27.05.2020 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 26.05.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 27.05.2020 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню