ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.659

Община Тетевен на основание Заповед №597/14.09.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №257/27.08.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.659 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и девет ), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, кв. Полатен, ул. “Вит” № 25, вид собствeност - общинска частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - незастроен имот за жилищни нужди, площ 389 (триста осемдесет и девет) кв. м, стар номер 72343.501.445, 72343.501.446, 72343.501.447, квартал 187, парцел XXII, по одобрената КККР на гр. Тетевен, със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, при граници: 72343.501.660; 72343.501.656; 72343.501.36; 72343.501.35 и 72343.501.658 актуван с АОС №7687/03.07.2020 г., вписан с вх. рег. №1168/06.07.2020 г., акт №143, том 3, дело №553/2020 г., имотна партида 51409 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 5600,00 (пет хиляди и шестстотин лева) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 560.00 (петстотин и шестдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 12:00 часа на 06.10.2020 г.

3. Търгът ще се проведе на 06.10.2020 г. от 14:30 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 05.10.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 06.10.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 05.10.2020 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.10.2020 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 12.10.2020 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 13.10.2020 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню