ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 15165.704.110

Община Тетевен на основание Заповед №595/14.09.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №258/27.08.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 15165.704.110 (петнадесет хиляди сто шестдесет и пет, точка, седемстотин и четири, точка сто и десет), област Ловеч, община Тетевен, с. Гложене, мах. Рупци, вид собственост - общинска частна, вид територия Земеделска, начин на трайно ползване - земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), площ 403 (четиристотин и три) кв. м, стар номер110, квартал 2, по одобрената КККР на с. Гложене със Заповед № РД-18-1787/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, при съседи: ПИ с идентификатори 15165.704.111; 15165.704.189; 15165.704.109, актуван с АОС №1197/16.07.2007 г., вписан на 31.07.2007 г. под №112, том 4, д. 1211, дв. рег. № 1871/2007 г., имотна партида 844 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 3600,00 (три хиляди и шестстотин лева) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 12:00 часа на 02.10.2020 г.

3. Търгът ще се проведе на 02.10.2020 г. от 14:30 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 01.10.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 02.10.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 01.10.2020 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 09.10.2020 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 08.10.2020 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 09.10.2020 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню