ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №4 с площ от 14 кв. м

Посещения: 148

Община Тетевен на основание Заповед №418/09.08.2022 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №743/21.07.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №4 с площ от 14 кв. м на ІІ-ри етаж в сграда с идентификатор 72343.500.986.1 по кадастралната карта на гр. Тетевен, находяща се на ул. „Иван Вазов” №42, попадаща в УПИ І, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен, при граници и съседи: 72343.500.3402.2; 72343.500.985; 72343.500.7096; 72343.500.7090, актувана с АОС №157/2000 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 78,82 лв. (седемдесет и осем лв. и 82 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 24.08.2022 г. от 14,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 23.08.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 24.08.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 24.08.2022 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 23.08.2022 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 31.08.2022 г.. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 30.08.2022 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 31.08.2022 г.., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 31.08.2022 г..

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.