Покана за Четиридесет и първо редовно заседание на ОбС - Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 41/23.06.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                    Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен

                   

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТИ ПЪРВОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 26.06.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за приемане на отчет и анализ за изпълнението и прилагането на Наредбата за управление на общинските пътища в община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за кандидатстване с проектни предложения за изграждане/ремонтиране на спортни площадки в общинските училища, намиращи се на територията на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Разглеждане на информация за дейността на Кметско наместничество Малка Желязна през 2013 година.

Вносител: Тотка Банова – Кметски наместник с. М.Желязна

4. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Български Извор през 2013 година.

Вносител: Севин Иванов – Кмет на с. Български Извор

5. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Галата през 2013 година.

Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата

6. Предложение за бракуване на служебен товарен автомобил на Кметство с. Галата.

Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата

7. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на акционерно дружество МБАЛ “Проф. Д-р Параскев Стоянов ” АД  - гр. Ловеч за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на търговското дружество “ВИТ АВТО” ООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за ремонт на път – ПОС с идентификатор 62579.145.467, съгласно КККР на с. Рибарица, с начин на трайно ползванте – селскостопански път, представляващ част от дейностите по проект “Централен Балкан – парк за всички”, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за предоставяне  на дърва за огрев на Клуба на пенсионера и инвалида с. Голям Извор.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за отдаване под наем на имоти – ПОС /здравни кабинети/ за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за продажба на земя – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за даване съгласиеза замяна на имот общинска собственос с части от поземлени имоти собственост на Станко Манев Гюзелев от гр. Тетевен, кв. “Гечевото”, съгласно влязла в сила Заповед на Началника на СГКК-гр. Ловеч за изменение на КККР на гр. Тетевен, състояща се в промяна границите на поземлен имот с идентификатор 72343.31.163 с НТП за селскостопански, горски ведомствен път, собственост на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Васильово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /насл. на Георги Йотов Вутев, землище с. Голям Извор/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /насл. на Тодор Стоянов Димитров, землище с. Голям Извор/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за учредяване право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за отразяване на КККР на гр. Тетевен на новозаснет имот с проектен идентификатор 72343.54.425, с начин на трайно ползване селскостопански път, ПОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24 . Предложение за съгласуване на разпределението на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения, като активи публична държавна собственост (ПДС) и/или публична общинска собственост (ПОС), съгласно ЗВ между държавата и общината на обособената територия на В и К оператор „В и К” АД гр. Ловеч.

                                            Вносител: инж. Нако Наков – общински съветник

25. Предложение за приемане годишните финансови отчети на „СРЦ Тетевен 2009” ЕООД за 2012 г. и 2013 г.

                                Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС-Тетевен

26. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България

Вносител: ПК “ЗСП” към ОбС - Тетевен

27. Докладна записка за отпускане на парични помощи, във връзка с постъпили молби от граждани на община Тетевен.

Вносител: ПК “ЗСП” към ОбС - Тетевен

28. Предложение за избор на комисия от ОбС, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд гр. Тетевен.

                                            Вносител: ПК “НУОРСКИР” към ОбС – Тетевен

29. Предложение относно избор на временна комисия за цялостен анализ на дейностите на МИГ – Тетевен.

                                             Вносител: инж. Емил Максимов – общински съветник

30. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП                                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

                                                                                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                                                                                               /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню