Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 29.06.2023 година /Четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

1. Предложение относно приемане на план за работата на Общински съвет- Тетевен за второто шестмесечие на 2023 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
2. Правилник за вътрешния ред, организация и дейност на обект „Кооперативен пазар“, град Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
3. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС /село Бабинци/.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен /Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
4. Предложение относно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост /здравни кабинети/ за извършване на първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
5. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 15165.186.17 по КККР, село Гложене, местност „Асенов дол“, обл. Ловеч.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.67 по КККР, село Рибарица, местност „Костина“, обл. Ловеч.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.500.5373 по КККР, град Тетевен, местност „Воловиите“, обл. Ловеч.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
8. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация /ПР/ на с. Голям извор, обл. Ловеч в обхват: УПИ I – 537 и УПИ II – 538, кв. 44, улица с О.Т. 338/-339 и тупик при улица с О.Т. 326-327.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
9. Предложение за приемане анализа на правното състояние, приватизационната оценка и утвърждаване на информационния меморандум на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
10. Предложение за определяне на метод, цена и условия за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и наредба за търгове и конкурси /НТК/.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен/Съгласно Заповед
№ 185/10.03.2020 г./.
11. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за организацията и реда за работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начела на територията на община Тетевен, приет с Решение № 439/23.03.2017 г.
Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател комисия
12. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Общински съветник
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню