Покана за ЕДИНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.06.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.06.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Предложение относно Отворена концепция за развитие на община Тетевен – Свободна икономическа зона (СИкЗ) за периода 2024-2034 г.

   Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


2. Определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Вит Авто“ ООД, ЕИК 200697099, насрочено за 21.06.2024 г. от 11:00 часа в град Тетевен в седалището на дружеството: ул. „Трети март“ № 54.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


3. Даване на съгласие за продажба на сграда на собственик с отстъпено право на строеж по реда на чл. 33 във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


4. Актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


5. Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


6. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС /Детска ясла „Щастливо детство“ - гр. Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


7. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС /ДГ „Детелина“ – гр. Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


8. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда - частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС /Военно формирование 38040/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


9. Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (здравни кабинети) за извършване на първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


10. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


11. Право на прокарване през общински имот – публична общинска собственост по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


12. Даване на съгласие за изработване на ПИ на ПУП-ПР в обхват УПИ I и УПИ II, кв. 62 по регулационния план на село Голям извор и улица с О.Т. 577-578, в качеството на собственик.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 15165.186.25 no КККР на с. Гложене, местност ,,Асенски дол“, обл. Ловеч с НТП: “Земеделска земя“, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


14. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на Общински съвет – Тетевен.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен


15. Отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.

Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на ПК по „ЗСП“


16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Материали по всички точки от дневния ред - вижте тук. 


 

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню