Сесия N38/12.03.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН          ПРОТОКОЛ № 38/12.03.2010 година

ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Тетевен за 2010 година.

С 19 гласа „ЗА", 1 глас „ПРОТИВ", няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, ПМС № 27/01.02.2009 година и Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от закона за общинските бюджети, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 692/12.03.2010 год.

І. Приема бюджета на Община Тетевен за 2010 година:

1. По приходната част в размер на 11 313 609 лева - Приложение № 1, в   т.ч.:

1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности- 6 689 091 лева.

1.2. Приходи за финансиране на местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности  -  4 624 518 лева.

2. По разходната част в размер на 11 313 609 лева - Приложения от  № 2, в т.ч.

2.1. За делегираните от държавата дейности 6 689 091 лева;

2.2. За местните  дейности 4 537 886 лева ;

2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи 86 632 лева.

3. Приема  преходния остатък от 2009 година в размер на 1 008 605 лева, както следва:

3.1.Преходен остатък от държавни дейности - 942 682 лева, в т.ч.:

3.1.1. функция "Общи държавни служби" - 127 253  лева

* Дейност "Държвани и общински служби и дейности по изборите" - 4020 лв.
* Дейност "Общинска администрация" - 123233 лв.

3.1.2. функция "Отбрана и сигурност"  - 127 092 леваВиж тук всички Решения от сесия N 38/ 12.03.2010.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню