Сесия N34/08.12.2009

Сесия N34/08.12.2009

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 34/08.12.2009 година

ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Предложение за обезпечаване на авансово плащане по одобрен за финансиране проект по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година. /с. Гложене/

С 20 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", се прие.

След проведеното гласуване, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 648/08.12.2009 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на Земеделието и храните (Наредба № 25 от 29.07.2008 издадена от министъра на Земеделието и храните) чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/00424 от 23.10.2009 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" / 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект „Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа в с.Гложене, община Тетевен", сключен между община Тетевен и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998 г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласие за встъпването в дълг в размер на 1 210 605.44 /един милион двеста и десет хиляди шестстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ лв., представляващи 110 % от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ по договор за № 11/321/00424 от 23.10.2009 г., и оправомощава Николай Петров Павлов - в качеството му на Кмет на Община Тетевен писмено да гарантира че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева - изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ - РА неизпълнение на задълженията на общината по горе цитирания договор да възстанови незабавно на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция получената по договор сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметка на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция в БНБ - ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01

BIC: BNBGBGSF

В 7-дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Виж тук всички Решения от сесия 34/08.12.2009 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню