Сесия N46/14.09.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 46/14.09.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Доклад за образователния процес в община Тетевен. Учебна структура, материална база, детски и училищни заведения, човешки ресурси. Подготовка за учебната 2010/2011 година.

С 18 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 36, ал. 1,т. 4 от ЗНП; чл. 11, чл. 31 и чл. 159 от ППЗНП; чл. 2, ал. 1 и чл. 4, чл. 3, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, §1 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. допълн. и изм. 2008 година  за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 859

14.09.2010 год.

І. Утвърждава съществуването на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост по чл. 11, ал. 2 и чл. 3 от Наредба 7 на МОН от 2008 г., като Директорите  на учебните заведения се ангажират с финансовата  им  издръжка до края  на  учебна  2010 /2011  година, в рамките  на  собствения си бюджет при спазване  изискванията  на учебния план. Самостоятелните и слети  паралелки   са:   

ОУ “Г. Бенковски” – с. Рибарица
Маломерни паралелки са :
I – III клас /слята/ - 8 ученика
II - IV клас /слята/ - 9 ученика
V клас – 10 ученика
VI клас - 11 ученика
VII -  VIII клас /слята – 11 ученика
Вижте тук всички решения от Сесия N46/14.09.2010

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню