Сесия N49/23.11.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 49/23.11.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Олимп спорт Тетевен” ООД за вземане на допълнителен банков кредит и обезпечаването му и упълномощаване на Кмета на Община Тетевен да гласува по въпросите, включени в дневния ред.


С 14 гласа „ЗА” , няма ”ПРОТИВ” и 1 глас ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие
На основание чл.21 , ал.1 , т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.18 и чл.18а от Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 924

23.11.2010 год.

1. Отменя Решение № 917/12.11.2010 година на ОбС – Тетевен.

2. В качеството си на орган , упражняващ правата на собственост върху 49% от капитала на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД , упълномощава Николай Петров Павлов , Кмет на Община Тетевен , да участва в общото събрание на дружеството и гласува по следния начин:
Гласува „ЗА” вземане на решение: Одобряване на допълнително отпуснат на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД от “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД банков кредит в размер на 70 000 евро /седемдесет хиляди евро/ по анекс № 6/16.09.2010г. към договора за банков кредит от 28.05.2008г.;

3. В качеството си на орган , упражняващ правата на собственост върху 49% от капитала на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД , упълномощава Николай Петров Павлов , Кмет на Община Тетевен , да участва в общото събрание на дружеството и гласува по следния начин:
Гласува „ЗА” вземане на решение: „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД да ползва допълнителен банков кредит от “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД в размер на 750 000 евро (седемстотин петдесет хиляди евро) за цялостното довършване на обекта на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, представляващ реконструкция, преустройство и ремонт на хотел ”Олимп” и Спортна зала в гр.Тетевен, с Разрешение за строеж №183/08.12.2006г., издадено от Главния архитект на Община Тетевен, за обзавеждането, за въвеждането на обекта в експлоатация и за други плащания свързани с кредита, с което увеличеният размер на банковия кредит става общо 6 500 000 евро (шест милиона петстотин хиляди евро).
Вижте тук всички решения от сесия N49/23.11.2010

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню