Сесия № 52/22.02.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 52/22.02.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и катергории във връзка с изпълнението на "Програмата за управление на общинската собственост за 2010 година".


С 19 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 66а от ЗОС, чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 981

22.02.2011 год.

1. Приема отчета за изпълнение на "Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
Община Тетевен през 2010 година".

 

Вижте всички решения от Сесия 52 тук

Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню