Решения на ОбС

Сесия N41/13.05.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 41/13.05.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Кандидатстване на община Тетевен с проект за енергийна ефективност по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 година".

С 20 гласа „ЗА", няма „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 736/13.05.2010 год.

 

1. Общински съвет дава съгласието си община Тетевен да кандидатства с проект по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество", операция 4.1. Дребномащабни местни инициативи, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 година.

2. Разходите за съфинансиране в размер на 15 % от общата стойност на проекта да бъдат осигурени за сметка на бюджета на община Тетевен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 41/13.05.2010 година

ПРЕПИС !

 

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на „Олимп спорт Тетевен" ООД за  взимане на допълнителен банков кредит и обезпечаването му и упълномощаване на Кмета на Община Тетевен да гласува по въпросите включени в дневния ред.

С 18 гласа „ЗА", няма „ПРОТИВ" и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.18 от Наредбата за  упражняване правата на собственост  върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 737/13.05.2010 год.


В качеството си на орган упражняващ правата на собственик върху 49% от капитала на „Олимп спорт Тетевен" ООД упълномощава Николай Павлов - Кмет на Община Тетевен да участва в общото събрание на дружеството и гласува по следния начин:

1. Гласува  "ЗА" вземане на решение „Олимп спорт Тетевен" ООД да ползва допълнителен банков кредит от „Корпоративна търговска банка" АД в размер на главницата 720 000 евро (седемстотин и двадесет  хиляди евро) за цялостното довършване на обекта на „Олимп спорт Тетевен" ООД, представляващ реконструкция, преустройство и ремонт на хотел „Олимп" и Спортна зала в гр. Тетевен, с Разрешение за строеж N 183/08.12.2006 г., издадено от Главен архитект на община Тетевен, за обзавеждането, за въвеждането на обекта в експлоатация и за други плащания, свързани с кредита. За допълнителния банков кредит „Олимп спорт Тетевен" ООД да се сключи анекс към Договора за банков кредит от 28.05.2008 г., с което размера на увеличения банков кредит става 5 680 000 евро (пет милиона шестотин и осемдесет хиляди евро.)Виж тук всички Решения от сесия 41/13.05.2010 г.

 


 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню