Проект на дневен ред за шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.03.2020 година /вторник/ в залата на Община Тетевен, от 13:00 часа

П Р О Е К Т   Н А Д Н Е В Е Н   Р Е Д

За шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.03.2020 година /вторник/ в залата на Община Тетевен, от 13:00 часа, с проект за дневен ред:

1. Предложение за приемане на Анализ за дейността на РУ на МВР –Тетевен.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

2. Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за приемане на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019-2023 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение относно промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за одобряване на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Тетевен, приета с бюджета на община Тетевен за 2020 г.

                                    Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Тетевен за 2021 година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за отмяна на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Тетевен/ приета са Решение № 702 от 30.10.2014 година на Общински съвет – Тетевен.

                         Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

11. Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за определяне на представител и заместник представител на община Тетевен в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за определяне на представител на община Тетевен в Организацията за управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР/.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за определяне на комисия по реда на чл. 3 от Правилника за организацията и реда за работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Тетевен.

                     Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

15. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 14.04.2020 г. от 11:00 часа.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за обявяване прекратяване с ликвидация на „Дърворезба“ ЕООД- Тетевен по реда на Търговския закон.

                       Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

17. Предложение за освобождаване от заплащане на дължим наем от наематели на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са преустановени посещенията в периода 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение в Република България.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /Валентин Василев, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Валентин Василев, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /Стефка Барабашка, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Стефка Барабашка, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Димитър Алипиев, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, /Сийка Василева, град Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Гложене/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, / село Гложене/.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на поземлени имоти публична общинска собственост – язовир „Малка Желязна“ на държавата, за управление и стопанисване от Държавно предприятие „управление и стопанисване на язовири“.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извън болнична медицинска помощ, /село Глогово/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергийните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /м. „Скрибътна“, град Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

29. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергийните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /м. „Шудровската могила, село Рибарица/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

31. Предложение за отмяна на Решение № 28/26.11.2019 г. на Общински съвет – Тетевен, във връзка с изработване на план за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват УПИ I и УПИ III – 696, кв. 57 и улица с О. Т. 19-16-17 по ПУП на с. Гложене.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

32. Предложение за проект на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III -1818, кв. 104 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72343.500.1818 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Тетевен.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

33. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застраховане /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 17419.1.107, местност „Полето“, с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

34. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация застраховане /ПУП –ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 17419.12.24, местността „Циганското“, с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ застроена земеделска земя във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

35. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновино дете на територията на община Тетевен, приет с Решение №440/23.03.2017 г. на Общински съвет –Тетевен.

                       Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню