Проект на дневен ред за осмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 28.05.2020 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Предложение за включване на средищните училища за учебната 2020/2021 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ - град Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен.
2. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2020/2021 г. на НУ „Любен Каравелов“ – село Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – село Рибарица и ОУ „Васил Левски“ село Голям Извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост село Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Предложение за определяне на зони за платено паркиране в град Тетевен, съгласно чл. 46 от Наредбата за опазване на обществен ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител: Красимир Красимиров – Заместник - Кмет на община Тетевен
5. Предложение за удължаване срока на Договор № 180/28.05.2015 г. за наем на недвижим имот – частна общинска собственост, земеделска земя с начин на трайно ползване „Овощна градина“, V категория, местност „Орничето“, землището на село Малка Желязна, до края на стопанската 2019/2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение за отдаване на земи от общински поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади, под наем или аренда, чрез търг или конкурс и определяне размера на начални тръжни цени за стопанската 2020/2021 г., съгласно чл. 24а, ал. 5 от /ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение за процедура за учредяване на възмездно сервитутно право върху имот стопанисван от общината, с неустановен собственик 07357.9.19/ стар номер 07357.9.7/, наложило се от реконструиране / преместване/ на инженерни мрежи при изграждане на национален обект с национално значение: АМ „Хемус“, участък от км. 87+800 до км. 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, под участъци от км. 87+800 до км. 94+960 и от км. 103+150, землищата на с. Български извор, община Тетевен по чл. 193 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение за обявяване на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост на основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение за обявяване на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост на основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС, /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, /село Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /Вишна Руснакова, село Градежница /.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Вишна Руснакова, село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Денислав Димитров , град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

20. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /“БТК“ ЕАД, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /“БТК“ ЕАД, в землището на село Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение за право за прекарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката, /“ЧЕЗ Разпределение България“ АД/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
24. Предложение за право за прекарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката, /“ЧЕЗ Разпределение България“ АД/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 62579.117.601, местността „Динките“, село Рибарица, обл. Ловеч, представляващ застроена земеделска земя, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
26. Предложение за определяне на комисия по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел, във връзка с осъществяване на оперативен контрол върху дейността на общинските еднолични търговски дружества и търговските дружества с общинско участие.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен
27. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за организацията и реда на работа на „Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начела на територията на община Тетевен, приет с Решение № 439 от 23.03.2017 г.
Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на комисията
28. Предложение относно подробните протоколи на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Радослав Христов – Общински съветник

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню