Проект на дневен ред деветото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 30.06.2020 година /вторник/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

П Р О Е К Т Н А Д Н Е В Е Н Р Е Д

За деветото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 30.06.2020 година /вторник/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа, с проект за дневен ред:

1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2019 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
2. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2019 година.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Свежест“ ЕООД за 2019 година.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
4. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „ВиК – Тетевен“ ЕООД за 2019 година.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2019 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
6. Предложение относно приемане на отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен за 2019 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
7. Предложение относно приемане на Годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, община Тетевен през 2019 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
8. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ през 2019 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
9. Предложение относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
10. Предложение относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към ОбС Тетевен на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
11. Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година на изнесена група „Палави ръчички“ – с. Бабинци, която е част от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно приемане на план за работата на ОбС Тетевен за второто полугодие на 2020 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
13. Предложение относно одобрение от ОбС Тетевен на годишния план за паша на селскостопански животни в общински горски територии през 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно използване на натрупаните общи отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на довеждащ път до площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение за приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно определяне на зони за платено паркиране в гр. Тетевен съгласно чл. 46 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и допълване списъка на имотите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /гр. Тетевен, кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен, кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
24. Предложение относно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост /здравни кабинети/ за извършване на първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 62579.168.65, местност „Костина“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
28. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.

Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на ПК“ЗСП“ към ОбС Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню