Проект на дневен ред за тридесет и първото по ред заседание на Общински съвет - Тетевен за 31.03.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2021 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС Тетевен
2. Годишен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за Мандат 2019-2023 година, за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Годишен отчетен доклад за 2021 година, за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
5. Доклад относно одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен
6. Предложение относно възстановяване на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 година.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
7. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, приета с Решение № 258/29.08.2016 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
8. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
9. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
10. Предложение относно кандидатстване с проект по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022 г., финансирана от Фонд „Социална закрила“ към МТСП.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
11. Отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен, през 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
12. Годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
13. Отчет за дейността на звено „Социална услуги – Домашен социален патронаж“ гр. Тетевен, за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
14. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Тетевен, за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
15. Предложение относно утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема и утвърждаване на маршрутни разписания на линии от Общинската транспортна схема.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно даване на съгласие за продажба на сграда на собственик с отстъпено право на строеж по реда на чл. 33, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността /гр. Тетевен/.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, включен в баланса на „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ“ ЕООД, съгласно чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 22 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, приета с Решение № 582/17.12.2021 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Кооперативен пазар/.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 72343.500.5119, местност „Шевря“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню