Проект на дневен ред за тридесет и трето по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 26.05.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Предложение относно включване в списъка на средищните училища за учебната 2022 / 2023 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение относно включване в списъка на защитените училища за учебната 2022 / 2023 г. на НУ „Любен Каравелов“ – село Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – село Рибарица и ОУ „Васил Левски“ – село Голям извор

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение относно приемане на План за действие на Община Тетевен – (2021-2023) в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2030).

                                     Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен

4. Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес(УОИИ) във връзка с подписано допълнително споразумение № 01 към протест „Патронажна грижа + в община Тетевен“ по договор BG05M90P001-6.002-0050-C01 и реализирането на договор № BG05M90P001-6.004-0085-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в съответствие с Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г., относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга.

                                               Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен

5. Предложение относно разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните сдружения на територията на община Тетевен, приета с бюджета на Община Тетевен за 2022 г.

Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно наименоване на обект, свързан с община Тетевен.

                                                                 Вносител: Николай Павлов – Общински съветник

7. Предложение относно проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на община Тетевен по чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение относно определяне на представител на Община Тетевен в Областната аптечна карта.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение относно определяне на представител на Община Тетевен в Областната здравна карта.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридически лица на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.                                            

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно отдаване на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади, под наем или аренда, чрез търг или конкурс и определяне размера на начални тръжни цени за стопанската 2022/2023 г., съгласно чл.23а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ).

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлени имоти с идентификатори 15165.20.12, 15165.20.13, 15165.20.14, 15165.20.15 по КККР на с. Гложене.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 4 от ЗОС.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение относно промяна характера на собственост на проектен имот с идентификатор 15165.703.908 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гложене, на основание чл.6, ал. 2 от ЗОС.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Предложение относно промяна характера на собственост на част от проектен имот с идентификатор 15165.703.909, проектен имот с идентификатор 15165.703.915, проектен имот с идентификатор 15165.703.916, проектен имот с идентификатор 15165.703.917 и част от проектен имот с идентификатор 15165.703.919 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Гложене, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение относно изработване на подробен устройствен план - план регулация и застрояване ( ПУП -ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15148.29.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Глогово, във връзка с изграждане на гробищен парк.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню