Проект на дневен ред за тридесет и четвъртото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 23.06.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Преразглеждане на Решение № 706/26.05.2022 г.
Докладчик: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
2. Предложение относно приемане на план за работата на Общински съвет Тетевен за второто шестмесечие на 2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
3. Предложение относно приемане Годишния финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество „ВиК – Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно приемане на Годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно освобождаване на д-р Невелина Ганева, като управител на „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 и избор на временен управител, до провеждане на конкурс.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Отчет за дейността на Кметство с. Български извор, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Исай Данг – Кмет на с. Български извор
7. Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор, Община Тетевен през 2021 г.
Докладва: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям извор
8. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Красимир Николов – Кмет на с. Гложене

9. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: инж. Цветослава Христова – Кмет на с. Черни Вит
10. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Пенка Ганева – Кмет на с. Рибарица
11. Отчет за дейността на Кметство с. Галата, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Адриан Маринов – Кмет на с. Галата
12. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Бисер Габровски – Кмет на с. Глогово
13. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Митко Русинов – Кмет на с. Градежница
14. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Радослав Маринов –Кметски наместник на с. Васильово
15. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Атанас Атанасов –Кметски наместник на с. Дивчовото
16. Отчет за дейността на Кметство с. Малка Желязна, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Лилия Жебраел –Кметски наместник на с. Малка Желязна
17. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци, Община Тетевен за 2021 г.
Докладва: Николай Симеонов –Кметски наместник на с. Бабинци
18. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с допълване списъка на имотите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за индивидуално ползване с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (здравни кабинети) за извършване на първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно проект на решение за разпределяне на административните адреси за цялата територия на мах. „Скрибътна“.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
23. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на с. Рибарица, обл. Ловеч в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 118, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.502.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Рибарица.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.168.69, местност „Костина“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадащ в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.14.272, местност „Лазарините“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя, върху която е извършено строителство; създаване устройствен статус и прилежащи площи за функционирането на обекта, попадащ в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

26. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню