Проект на дневен ред За тридесет и петото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 21.07.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен
2. Отчет за изпълнените проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за първото шестмесечие на 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД – гр. Тетевен, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Предложение относно определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Четпром“ ООД, ЕИК: 030086667 насрочено за 26.07.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Тетевен в седалището на дружеството: ул. „Вършец“ №79.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 15.08.2022 г. от 11:00 ч.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

6. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно освобождаване от заплащане на дължим наем от наемател на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 11 кв. м., находящо се на I -ви етаж на сграда с идентификатор 72343.500.3403.3 по кадастралната карта на гр. Тетевен, попадаща в поземлен имот с идентификатор 72343.500.3403(УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на гр. Тетевен), пл. „Сава Младенов“, при граници и съседи: 72343.500.3403.5; 72343.500.3403.4; 72343.500.7097; 72343.500.3403.2; 72343.500.7051; 72343.500.1071.2, актувана с АОС №1098/26.01.2007 г., във връзка с реализацията на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено оформление, гр. Тетевен, етап I“, финансиран по подмярка 7.2 от ОПСР 2014-2020 г. и „Реконструкция на „Централен градски площад“, гр. Тетевен, етап II“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 15148.701.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Глогово от публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
12. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню