Проект на дневен ред за осмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен, насрочено за 21.03.2024 г. /четвъртък/, в заседателната зала на Община Тетевен, от 14:00 часа

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

за ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен, насрочено за 21.03.2024 г. /четвъртък/, в заседателната зала на Община Тетевен, от 14:00 часа:

1. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Тетевен 2021-2027 г., за 2023 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

2. Приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Тетевен 2021-2027 г.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

3. Приемане на информация по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен 2021-2027 г., за 2023 г.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

4. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти, във връзка с изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

5. Предложение за приемане ва отчет за дейността и счетоводни отчети за четвъртото тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

6. Прекратяване на членството в Сдружение „Местна инициативна група община Етрополе – община Тетевен“

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

7. Участие на община Тетевен в публично – частно партньорство, като съучредител и член в Сдружение „Местна инициативна група – Тетевен“.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

8. Предложение за сключване на договор с фирма изпълнител за предоставяне на необходимите консултации, изготвяне на съответни документи и извършването на съответни обучения за учредяване на Сдружение МИГ „Тетевен“ и изготвяне на стратегия за ВОМР за програмния период 2023-2027 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

9. Участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

10. Разпределение на общата сума на средства за финансово подпомагане на спортните сдружения на територията на община Тетевен за 2024 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

11. Приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания град Тетевен през 2023 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

12. Приемане на годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, община Тетевен през 2023 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

13. Приемане на отчет за дейността на звено „СУ – ДСП“ град Тетевен за 2023 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

14. Приемане на годишен отчет за дейността на ЦОП през 2023 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

15. Приемане на отчет за дейността на Общностен център за деца и семейства град Тетевен през 2023 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

16. Одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който ще се продава на детски градини, училища, кметства, читалища и социални институции по ценоразпис от временен склад за отоплителен сезон 2024/2025 г.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

17. Одобряване на условията за провеждане на открит конкурс за товарене, транспорт и разтоварване на дървесина по реда на чл. 15-24 и чл. 29-35 на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и проект на договор за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии общинска собственост.

Вносител: Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен

18. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен

19. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), /село Галата/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен

20. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), /село Български извор/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен

21. Отдаване под наем на имот – публична общинска собствена /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ /с. Глогово/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен

22. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Кооперативен пазар, помещение № 2/.

Вносител: Тони Стоев – . кмет на община Тетевен

23. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Кооперативен пазар, помещение № 13/.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

24. Бракуване на павилион – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2, т. 5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /с. Глогово/.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

25. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), /с. Дивчовото/.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

26. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), /гр. Тетевен/.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

27. Застрояване на граница на общински поземлен имот, съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен

28. Учредяване право на строеж за изграждане на постройка на допълващо застрояване върху имот – частна общинска собственост, съгласно чл. 41, чл. 42 и чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

29. Право на прокарване през общински имоти по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т.2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

30. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПИ на ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на град Тетевен, в обхват: УПИ I, кв. 6 - Промишлена зона на град Тетевен, съставляващ поземлени имоти с идентификатори 72343.500.5, 72343.500.5001 и 72343.500.1926 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Тетевен.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

31. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПИ на ПУП/ - план за регулация /ПР/ на град Тетевен в обхват: УПИ XXIV, УПИ XXV и УПИ XXVI, кв. 204 по ПУП на град Тетевен, квартал Полатен, съставляващ поземлени имоти с идентификатори 72343.501.8121, 72343.501.8122 и 72343.501.729 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Тетевен.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

32. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПИ-ПУП/ - план за регулация /ПР/ на кв. Полатен, град Тетевен, обл. Ловеч в обхват: УПИ III – 312 и УПИ XII – за озеленяване, кв. 205, улица с О.Т. 748-767.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

33. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план /ПИ-ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват: УПИ IX, X, XI, XII, XIII в кв. 57а по ПУП на град Тетевен, обл. Ловеч.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

34. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 14386.30.41 по КККР, село Галата, местността „Говнуша“, обл. Ловеч с НТП: „Нива“.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

35. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.189.4 по КККР, село Рибарица, местността „Даковото“ обл. Ловеч с НТП: „Нива“.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

36. Разрешение за изработване па проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване ( ПУП - ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 15165.53.96 по КККР на с. Гложене, мест. „Дидьова круша“, обл. Ловеч с НТП: “Ливадапредставляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

37. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на Общински съвет Тетевен.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню